Тарифи

 Тарифа на "ПЧМВ" АД, влизаща в сила от 01.01.2023 г.:

Цени за товаро-разтоварни операции с наливни товари:

Вид товар

Цена на тон

Вариант на обработка

Директен

Индиректен

1

Базови масла

по договаряне 

по договаряне 

2 Газьол

по договаряне

по договаряне

3

Растително олио

по договаряне

по договаряне

4

 Биодизел

по договаряне

 

по договаряне 

 Цени за наем на брегови резервоари:

Вид товар Цени в EUR
1 Базово масло по договаряне
2 Газьол по договаряне
3

Растително олио

по договаряне

Цени за швартоване на корабите:

Брутен тонаж на кораба (GT)
Такса за завързване или отвързване в евро
 
 
до 1000
70
1001-2000
100
2001-3000
110
3001-4000
150
4001-5000
160
5001-6000
170
6001-8000
180
8001-10000
200
над 10000
за всеки 1000
20

 Цени за услугите, извършвани на корабите:

Вид услуга:
Цена в euro
Мярка
1
Събиране на твърди отпадъци :
15,00
за брой торба
2
Зареждане на кораба с вода от брега, се заплаща стойността на консумираната вода по цени на
“В и К” на куб.метър, завишена с
5,50
за куб.метър – за обслужване
3
За снабдяване на кораб с ел.енергия, се заплаща стойността на консумираната енергия по цени на НЕК на киловатчас, завишена с
0,60
за киловатчас – за обслужване
4
Противопожарно обезпечаване от брега на кораб
150,00
за започнато денонощие
5
Други услуги
по договаряне

Пояснение :
1. За т. 2 и т. 3 от горната таблица за формиране на крайната цена се добавят съответно цените на ВИК- Варна и Електроразпределение Варна към деня на издаване на фактурата.

Цени за приемане на отпадъци, съгласно изискванията на МАРПОЛ 73/78, влизащи в сила от 01.01. 2022 г.:

За всяко посещение в Терминал за базови масла „ПЧМВ”, корабите, включително чуждестранните военни кораби, ще заплащат такса, в евро, за приемане и обработване на отпадъците – резултат от корабоплавателната дейност, в зависимост от бруто тонажа или съответно водоизместването – за военните кораби, както следва:

За предадени отпадъци над посочените в колони Б, Б1 и Б2 корабът заплаща директно за всяка услуга извършена от оператора на отпадъци т. е. пристанище „ПЧМВ” АД – Варна.

 За отпадъците, които не са обхванати от системата за индиректно заплащане се заплаща директно. Такива са:

  - всички отпадъци по Анекси II и VI на Международната конвенция за предотвратяване на замърсяването от кораби (МАРПОЛ 73/78).

   - всички остатъци от товари и отпадъци, свързани с товарите – миячни води, баластни води, твърди остатъци от товари, материали за укрепване на товари и др.

GT на кораба ANNEX I MARPOL 73/78 ANNEX IV MARPOL 73/78 ANNEX V MARPOL 73/78

 Макс. количество в куб.м.

(Б)

 Макс. количество в куб.м.

(Б1)

 Макс. количество в куб.м.

(Б2)

0 -2000 7,3344 7,3344 0,6615
2 001 – 3 000 9,7792 9,7792 0,6946
3 001 – 6 000 9,7792 9,7792 0,7277
6 001 – 10 000 14,6687 14,6687 1,2569
10 001 – 20 000 18,3359 18,3359 1,3231
20 001 – 30 000 19,5583 19,5583 1,8523
30 001 – 40 000 24,4479 24,4479 2,6461
40 001 – 50 000 25,6703 25,6703 3,9692
> 50 001 26,8927 26,8927 6,6153

Тарифа на  "ПЧМВ" АД - Варна МНОГОЦЕЛЕВИ ТЕРМИНАЛ, влизаща в сила от 01.01.2023 г.:

Цени за завързване или отвързване на корабите:

Брутен тонаж на кораба (GT)
Такса за завързване или отвързване в евро
 
 
до 1000
70
1001-2000
100
2001-3000
110
3001-4000
150
4001-5000
160
5001-6000
170
6001-8000
180
8001-10000
200
над 10000
за всеки 1000
20

Цени на услугите, извършвани на корабите:

Вид услуга:
Цена в euro
Мярка
1
Събиране на твърди отпадъци :
15,00
за брой торба
2
Зареждане на кораба с вода от брега, се заплаща стойността на консумираната вода по цени на
“В и К” на куб.метър, завишена с 4.00 eur на куб.метър за обслужване
5,50
за куб.метър – за обслужване
3
За снабдяване на кораб с ел.енергия, се заплаща стойността на консумираната енергия по цени на НЕК на киловатчас, завишена с с 0,40 eur на киловат час – за обслужване
0,60
за киловатчас – за обслужване
4
Противопожарно обезпечаване от брега на кораб
150,00
за започнато денонощие
5
Отваряне и затваряне на капаци на кораб
30,00
за брой капак, независимо от габарити и тегло
6
Други услуги
по договаряне

Забележка:
1. За т. 2 и т. 3 от горната таблица за формиране на крайната цена се добавят съответно цените на ВИК- Варна и Електроразпределение Варна към деня на издаване на фактурата.

Цени на товаро-разтоварни операции на насипни товари:

Вид на товара
Цена в EURO / тон
Вариант на обработка
Директен
Индиректен
1
Пшеница, царевица, ечемик, рапица
3,86
5,48
2
Слънчоглед
4,37
5,60
3
Шрот, кюспе
4,99
5,60
4
Трици
4,74
5,60
5
Други
по договаряне
по договаряне
 
 
 
 

 Цена за използване на пристанищен кантар: 4,50 EUR/пълен/празен

Цени за обработка на вносни партиди метали:

Услуга Цена

метали

2. Сепарация (делене по марки и размер) на товара  0,58 евро/започнат сепариран тон
3. Директен вариант  4,00 евро/т/започнат тон
4. Индиректен вариант  4,65 евро/т/започнат тон
5. Използване на пристанищен кантар(по поискване на клиента) 4,50 евро/ пълен/празен
6. Товарене на рулони ламарина на жп вагони  2,00 EUR/t
7. Такса за преминаване през индустриален жп клон

30,00 USD /бр.вагон

 

8.  Съхранение на метали:  
8.1. За открити складове 0,06 евро за започнато денонощие
8.2. За закрити складове 0,11 евро за започнато денонощие

Цени за обработка на генерални товари:

Услуга Цена
1. Торове  в биг бегси:  
1.1. директен вариант  5,00 EUR/t
1.2. индиректен вариант  6,30 EUR/t
1.3. Транспорт  до открити и закрити складове извън територията на пристанището  1,60 лв./т.
1.4. Транспорт  до открити и закрити складове в територията на пристанището  1,35 лв./т.
1.5. Деконтейнеризация на товари   
 2. Торове насипно:  
2.1. директен вариант  4,00 EUR/t
2.2. индиректен вариант  5,35 EUR/t
3. Пълнене на торби с минерална тор в склад на ПЧМВ посредством пълначна  машина:  
3.1. директно от кораба  -
3.2. индиректно от склад  -
4. Приемане и обработка на насипна тор от автомобили, както и експедицията и от склада с кофачен товарач  2,60 EUR/t;
5. Препакетиране на изкуствена тор 16,50 лв./тон
6. Инхибиране и пакетиране на изкуствен тор 

16,80 лв./тон

7. Съхранение  в открити/закрити складове

0,11 EUR/t

Услуга Цена
1. Гипсокартон на палети и мазилки на палети:  
1.1. директен вариант  4,50 EUR/pallet
1.2. индиректен вариант   4,50 EUR/pallet
2. Гипсови смеси в биг бегси:  
2.1. директен вариант   4,60 EUR/t
2.2. индиректен вариант   6,05 EUR/t
3.  Цена за товарене на стоките с мотокар 0,27 EUR/t
4.  Цена за товарене и разтоварване на стоките доставени с автотранспорт до пристанището 0,55 EUR/t
5. Съхранение на товара:  
5.1. в открити складове 0,06 EUR/t
5.2. в закрити складове по договаряне
6. Обработка на 20' контейнери  
6.1. Разтоварване/Товарене на празен контейнер  15 EUR/ бр.
6.2. Контейнеризация/Деконтейнеризация на генерален товар  7 EUR/тон
6.3. Товарене/Разтоварване на пълен контейнер  35 EUR/бр.
Други товари:
1. Директен вариант * гритс(шлака) 2,25 EUR/т.

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

„ПОДДЪРЖАНЕ ЧИСТОТАТА НА МОРСКИТЕ ВОДИ” АД, Ви уведомява за новите максимални количества за приемане на отпадъци от корабите, посещаващи пристанищни терминали „ПЧМВ“, както и максималните суми, до които корабите могат да предават отпадъци без да заплащат допълнително, които влизат в сила от 01.01.2023 г., както следва:

GT на кораба ANNEX I MARPOL 73/78 ANNEX IV MARPOL 73/78 ANNEX V MARPOL 73/78

Отпадъци от нефтопродукти

13.04.03*,

13.07.03*, 13.02.08*,

13.08.99*

 Макс. количество в куб.м.

Битово - отпадни води

20 03 06

 Макс. количество в куб.м. Твърди отпадъци  Макс. количество в куб.м.
0 -2000 48 7,3344 7 7,3344 35 0,6615
2 001 – 3 000 138 9,7792 14 9,7792 69 0,6946
3 001 – 6 000 179 9,7792 21 9,7792 90 0,7277
6 001 – 10 000 276 14,6687 28 14,6687 117 1,2569
10 001 – 20 000 304 18,3359 35 18,3359 166 1,3231
20 001 – 30 000 345 19,5583 41 19,5583 248 1,8523
30 001 – 40 000 621 24,4479 48 24,4479 345 2,6461
40 001 – 50 000 966 25,6703 55 25,6703 552 3,9692
> 50 001 1242 26,8927 69 26,8927 759 6,6153
Вид на предоставяната услуга
мярка
Цена в EURO
Район – ПЧМВ АД
в района
извън района
1
Мобилен пристанищен кран GOTTWALD HMK 36, 50 и 100 т.
машиночас
81.00/ започнат час
----
2
Ел. порталeн кран - 16 т
машиночас
40.00/ започнат час
----
3
Кофъчен товарач
машиночас
55.00/ започнат час
55.00/ започнат час
4
Мотокар - 3,5 т. -10 т.
машиночас
40.00/ започнат час
40.00/ започнат час
5
Калмар 16т., 18т.
машиночас
81.00/ започнат час
81.00/ започнат час

 

З А Б Е Л Е Ж К А:


1. Цените на пристанищните услуги са обявени в Евро ( Euro) и не включват ДДС. При фактурирането “ПЧМВ ”АД начислява ДДС съгласно условията на действащия ЗДДС и правилника за неговото приложение.

2. С тази тарифа се уреждат взаимоотношенията на “ПЧМВ” АД с ползвателите на услуги, на основание на сключен договор. Не се допуска изпълнение на услуга, по товаро-разтоварна дейност без наличие на договор за пристанищни услуги;

3. За всички неупоменати услуги в тази тарифа цената на услугата се уговаря допълнително с клиента.


4. В случай, че има икономическа изгода за “ ПЧМВ ”АД Изпълнителният Директор е в правото си да договаря с клиенти условия и цени ( преференциални ) различни от настоящата Тарифа.

5. За извършване на услугите в празнични дни с решение на Министерски съвет и официални празници горните цени по тарифата се завишават със 100 % (работа в условия на “овър тайм” ) .

6. За контакти с пристанище „ПЧМВ”:

Tel: +359 52 630 626

E-mail: port@pchmv-bg.com


7. Настоящата тарифа е в сила от 01.01.2023 год.

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ!

От 01.01.2023 г. влизат в сила нови цени за извършване на екологични услуги, съгласно таблицата по-долу:

ВИД УСЛУГА ЦЕНА
 1. Техническо обезпечаване при товаро - разтоварни операции на танкери, включваща дежурството на нефтосъбирач, танкер и бонозаградител /с изключение на разходите по събирането на нефтоводните смеси от морската повърхност при възникнал разлив/ се заплаща както следва:   
  до 3 000 GT   945,00 евро
  до 5 000 GT  1 350,00 евро
  до 10 000 GT  2 025,00 евро
  до 20 000 GT  2 430,00 евро
  над 20 000 GT  3 375,00 евро
  В случаите, че е допуснат разлив при прилагане на затворения цикъл на третиране, за работата на нефтосъбирач за събиране на нефтоводни смеси се заплаща:  230 евро на започнат час
 2. За ползване на бонови заграждения от кораби в строеж, ремонт и бункероване. 200 евро начална такса    0,25 евро/л.м./час
 2.1.  Отваряне на боново заграждение  170,00 евро
 2.2.  Затваряне на боново заграждение  170,00 евро
 3.  За ползване на бонови заграждения при ограждане на разливи с цел предпазване от замърсяване.  230 евро начална такса  0,30 евро/л.м./час
 4.*  За започнат час работа при приемане от корабите на сантинни, миячни, отпадни води, нефтоводни смеси и др. течни отпадъци, включени в Анекс I и IV  на МАРПОЛ 73/78, както и баластни води, с плаващо приемно транспортно средство (с макс. дебит 50 куб.м на час и осигуряване на лимбировка) или с автоцистерна:  
 4.1. За първи започнат час  230,00 евро
 4.2.  За всеки следващ  200,00 евро
 4.3.  За приет куб.м.  18,00 евро
 5.*  Приемане на сантинни, миячни, отпадни води, нефтоводни смеси и други течни отпадъци, включително и отпадъци от Анекс I и IV  на МАРПОЛ 73/78 по тръбопровод  18 евро за приет куб.м. и кейова такса за застанали кораби на Терминал за генерални товари и Терминал за базови масла
 6.  Приемане на отпадъци от Анекс  II на МАРПОЛ 73/78  23 евро за приет куб.м.
 7.  Приемане на отпадъци от Анекс  VI на МАРПОЛ 73/78 от корабите  по договаряне
 8.  За приемане на битово - отпадни води за третиране в Брегова пречиствателна станция.  18 евро/ куб.м.
 9.*  За приемане на сантинни, нефтоводни, миячни и отпадни води, включително и течни отпадъци от Анекс I и IV на МАРПОЛ 73/78 от корабите с плаващо приемно транспортно средство с мах. дебит 50 куб.метра на час.  18 евро/ куб.м.
 10.  Приемане на отпадъци от Анекс  II на МАРПОЛ 73/78 от корабите с  приемно транспортно средство  23 евро за приет куб.м.
 11.   Приемане на отпадъци от Анекс  VI на МАРПОЛ 73/78 от корабите с  приемно транспортно средство  по договаряне
 12.  За ползване на катер.  150 евро/час
 13.  Кейова такса.  0,20 евро/метър/час
 14.  Приемане нефтоводни смеси с автоцистерна от брегови обекти.  
 14.1.  за приет куб.м.  60,00 лв.
 14.2.  за изминат км (цената е в двете посоки)  2,40 лв.
 15.**  Събиране на твърди отпадъци, включително и от Анекс V на МАРПОЛ 73/78 от плавателни средства  15 евро на торба
 16.  Изчистване и измиване на бонови заграждения  15 евро на линеен метър
 17.  За обслужване на кораби в пристанище Бургас и рейда на пристанище Бургас от м/т „Тюленово 2” /баржинг/  2 200,00 евро
 18.  За обслужване на кораби на рейд Варна и рейд Бургас преход  240 евро /курс
 19.  Филтри от сепаратор  18 евро
 20.  За непроизводителен престой  50 евро/час
 
Варна – тел.: +359 52 630-632, e-mail: office@pchmv-bg.com,port@pchmv-bg.com;  
Бургас – тел.: +359 56 844269, e-mail: office@pchmv-bg.com, burgas@pchmv-bg.com;
* - Цените се отнасят за приетите количества отпадъци, които са извън еко такса.
** - 1 торба съответства на 0,0625 куб.м. и 1 куб.м. = 16 торби                                                                                                                                                                                     

ЗАБЕЛЕЖКА:  

А/ С тази тарифа се уреждат взаимоотношенията на “ПЧМВ” АД с ползвателите на услуги, на основание  сключен договор и писмена заявка. Съгласно чл.35 от ЗУО, не се допуска изпълнение на услуга, по предаване и приемане на нефтоводни смеси без наличие на договор;

Б/ За кораби, обслужвани на рейда порт Варна (лятна и зимна стоянка), рейда порт Бургас, Западно пристанище Бургас, Порт България Уест, КРЗ порт Бургас, Бургаски корабостроителници, Транстрой Бургас, Терминал 2А Бургас, 20-то А корабно място и ПТ "Росенец", се добавя 1 /един/ час преход за всеки използван плавателен съд на стойност 240 евро;

В/ За непроизводителен престой се заплаща 50 евро на час за всяко ангажирано техническо средство и/или плавателен съд;

Г/ Не се допуска изпълнение на услуга, когато нейното заплащане не е потвърдено писмено от заявителя. Цените на услугите са без данък добавена стойност. Заплащането по тези тарифи се извършва в едноседмичен срок от издаването на фактурата;

Д/ За всички неупоменати услуги в тази тарифа и в случаитe, когато не сме приложили затворен цикъл за третиране на опасни отпадъци, при техническото обезпечаване на товаро-разтоварни операции на танкери, цената на услугата се уговаря с клиента. В този случай, ако заявената услуга е приемане на нефтоводни смеси от кораби или от морската повърхност от разлив при товаро - разтоварни операции на танкери, необходимо е съществуващ договор между “ПЧМВ” АД и ползвателите на услугата, съгласно чл.35 от ЗУО;

Е/ За извършване на услугите е необходимо 24-часово известие-заявка. Писмена заявка се подава до диспечер “ПЧМВ”.

Ж/ За извършване на услугите в празнични дни с решение на Министерски съвет и официални празници горните цени по тарифата се завишават със 100 % (работа в условия на “овър тайм”) .

З/ Настоящата тарифа е в сила от 01.01.2023 год.