Политика по безопасност, околна среда и качество

...

Визия:   Да утвърдим името на “ПЧМВ” АД  като символ на безопасно обслужване, неоспорима коректност, постоянно внимание и грижа за околната среда.
Политиката на Ръководството на “ПЧМВ”АД е на основата на наличните материални и човешки ресурси постоянно да подобрява своята дейност чрез поддържане високо ниво на безопасност, щадене и опазване на околната среда, задоволяване изискванията на клиентите и обществото, като по този начин увеличи доверието във възможностите на фирмата да доставя и поддържа желаното качество на услугите.
За постигане на това, Ръководството поставя следните цели:

А/Политика на фирма „ПЧМВ“ АД по здравословни и безопасни условия на труд 

Б/ Безопасност на море

Общата цел за безопасност на море, опазване на човешкия живот и здраве, околната среда и имуществото ще се постигне чрез следните специфични цели:

 • Осигуряване на безопасна експлоатация на плавателните средства, безопасна работна среда на тях и опазване на морската околна среда;
 • Установяване на предпазни мерки срещу предварително определените рискове;
 • Постоянно подобряване уменията по управление на безопасността на бреговия и корабен персонал, включително тяхната готовност за действия при инциденти, касаещи безопасността и опазването на околната среда;
 • Постоянно съответствие с приложимите задължителни правила и изисквания;
 • Вземане под внимание добрата практика, описана в препоръчаните от IMO, Администрацията на флага, класификационната организация и професионалните браншови организации приложими кодекси, ръководства и стандарти.

В/Околна среда и качество

Да създадем, управляваме и поддържаме процесно ориентирана интегрирана система за управление на безопасността, околната среда и качеството за:

 • Улесняване постигането на целите чрез планирано и контролирано изпълнение на дейностите,
 • Наблюдение на резултатите и предприемане на съответни превантивни и коригиращи действия базирани на изпълнението на изискванията  на кодекса ISM Code, стандартите  ISO 14001:2004, ISO 9001:2008 и очакванията на клиентите,
 • Осигуряване на реална информация за мнението на клиентите и осъществяване на непрекъснато подобрение.
 • Да осигурим мотивираща работна среда, която поощрява повишаването на качеството на предлаганите услуги, вниманието и грижата за околната среда, безопасността, коректността, отговорността, културата, развитието на уменията и новите идеи.
 • Да обезпечим качеството и коректността на предоставяните от нас услуги чрез спазване не само на принципа, но и на духа на следните правила:
 1. Винаги навреме, на точното място и винаги с безопасни и щадящи околната среда средства  и оборудване,
 2. Запазване на висока култура в отношенията с всички клиенти и партньори,
 3. Честност и прозрачност във всички действия,
 4. Спазване на всички приложими закони, наредби, изисквания и правила.

Изпълнителният Директор на “ПЧМВ”АД поема пълната отговорност за разработването, прилагането и поддържането на ИСУ на всички управленски и оперативни нива в организацията, разчитайки на подкрепата и съпричастността на всички служители с настоящата политика.