ЕКОТАКСА за кораби, посещаващи пристанища за обществен транспорт с национално значение в райони Варна и Бургас

...

Изменение на Тарифата за пристанищните такси, събирани от ДП "ПИ". приета с постановление № 97на МС от 2007г. ( постановление № 247 на МС обн. ДВ бр. 76/30.09.2016г.)

СЪБИРАНЕ НА НЕФТОВОДНИ СМЕСИ ПО ЕКОТАКСА ЗА КОРАБИ, ПОСЕЩАВАЩИ ПРИСТАНИЩНИТЕ ТЕРМИНАЛИ НА ПРИСТАНИЩЕ ЗА ОБЩЕСТВЕН ТРАНСПОРТ ВАРНА: ВАРНА ИЗТОК, ВАРНА ЗАПАД, ФЕРИБОТЕН КОМПЛЕКС, ЛЕСПОРТ, ПЕТРОЛ, БАЛЧИК , ТЕЦ ЕЗЕРОВО

И
 ПРИСТАНИЩНИТЕ ТЕРМИНАЛИ НА ПРИСТАНИЩЕ ЗА ОБЩЕСТВЕН ТРАНСПОРТ  БУРГАС
: БУРГАС ИЗТОК 1,БУРГАС ИЗТОК 2, БУРГАС ЗАПАД, НЕСЕБЪР,  РОСЕНЕЦ

Съгласно Чл. 8, ал.1, т.1 от Тарифа за пристанищните такси, събирани от Държавно предприятие "Пристанищна инфраструктура", корабите могат да предават отпадъци, без да заплащат допълнително, изразени в куб.м., както следва:

GT на кораба

ANNEX I

MARPOL 73/78

ANNEX IV

MARPOL 73/78

 

Максимално количество, включено в екотаксата, в м3  /куб. м./ за 13 04 03*,

 13 07 03*, 13 02 08*,

13 08 99*

Максимално количество, включено в екотаксата, в м3  /куб. м./ за 20 03 06

0 – 2000

8,6508

8,6508

2 001 – 3 000

10,5314

10,5314

3 001 – 6 000

10,5314

10,5314

6 001 – 10 000

15,0449

15,0449

10 001 – 20 000

19,5583

19,5583

20 001 – 30 000

21,0628

21,0628

30 001 – 40 000

27,0807

27,0807

40 001 – 50 000

28,5852

28,5852

≥ 50 001

30,0897

30,0897

ВАЖНО! От 18.10.2021г. "ПЧМВ" АД като пристанищен оператор, извършващ морско-техническа услуга по приемане на отпадъци от корабите, посещаващи пристанищен терминал ТЕЦ ЕЗЕРОВО, може да приема по ЕКО ТАКСА отпадъци, включени в АНЕКС I, Анекс IV и Анекс V. За всички останали отпадъци важи фирмената тарифа на дружеството!

Алинея (5) За отпадъци, които не са обхванати от системата за индиректно заплащане по ал. (1), се заплаща ДИРЕКТНО на операторите на отпадъци.
Такива са:

  1. Всички отпадъци по анекси II на  MARPOL 73/78 (ДВ, бр. 12 от 2005), ратифицирана със закон ( ДВ, бр. 94 от 2004 г.)
  2. Всички остатъци от товари и отпадъци, свързани с товарите - миячни води, баластни води, твърди остатъци от товари, материали за укрепване на товара и др.

 

СЪБИРАНЕ НА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ ПО ЕКОТАКСА ЗА КОРАБИ ПОСЕЩАВАЩИ ПРИСТАНИЩНИТЕ ТЕРМИНАЛИ НА ПРИСТАНИЩЕ ЗА ОБЩЕСТВЕН ТРАНСПОРТ ВАРНА: Варна Изток, Варна Запад, Фериботен Комплекс, Леспорт, Тец Варна, Петрол, Балчик

GT на кораба

ANNEX V

MARPOL 73/78

 

Максимално количество, включено в екотаксата, в м3  /куб. м./

0 – 2 000

0,6698 = 10,72 бр. торби

2 001 – 3 000

0,7145 = 11,43 бр. торби

3001 – 6 000

0,8038 = 12,86 бр. торби

6 001 – 10 000

1,4736 = 23,58 бр. торби

10 001 – 20 000

1,6522 = 26,43 бр. торби

20 001 – 30 000

2,0094 = 32,15 бр. торби

30 001 – 40 000

3,1258 =  50,01 бр. торби

40 001 – 50 000

4,4654 =  71,45 бр. торби

≥ 50 001

6,6980 = 107,17 бр. торби

Заб: 1 торба= 0,0625 м3
1 м3=16 бр.торби

Ако корабът иска да сдава над горните количества, агента пуска заявка, с която потвърждава, че ще заплати по тарифа на „ПЧМВ” АД.

Посочените количества в таблиците съответно за твърди и течни отпадъци се сдават до 3 часав рамките на екотаксата. При достигане на количествата за съответния кораб или изтичане на трите часа, агента пуска заявка с потвърждение, че ще заплаща по тарифа на “ПЧМВ” АД за часовете и количествата над тези, включени в екотаксата. За тези надвишени количества и/или часове се оформя отделна бележка за услуга.