Брегова пречиствателна станция

...

Разположена в Южна промишлена зона, град Варна, площ от 14622 м2.

Брегова пречиствателна станция е специализирана за пречистване на нефтоводни смеси. Общата вместимост на резервоарите е 4200 м3.

Технологията на работа и резервоарния парк определят възможността на станцията да приема и обезврежда нефтоводни смеси от плавателни средства, кораборемонтни заводи, промишлени предприятия и фирми. Това обуславя и екологичния предмет на дейност на „ПЧМВ” АД.

 

През 2006 г. Бреговата пречиствателна станция е основно модернизирана.  Въведени са в експлоатация нови пречиствателни съоръжения,  методите за пречистване на нефтоводни смеси и битово-фекални води са усъвършенствани.

Станцията се състои от приемна колекторна шахта, буферни резервоари – 6 бр., КСВ резервоари – 2 бр., разделъчни резервоари – 2 бр.,  водогреен котел, голямо помпено помещение, резервоари за воден разтвор на алуминиев сулфат, пречиствателни съоръжения, изсушителни полета и спомагателни съоръжения.  По проект е предвидено замърсените с нефтопродукти води да постъпват по два отделни потока, дефинирани като – концентрирани сепарирани води и несепарирани води. Общо възможностите на станцията са предвидени за обработка на 720m3 на денонощие (8,3л/сек). Това определя значението на буферните резервоари за постоянна готовност на БПС за приемане на нефтоводните смеси. Към станцията има химическа лаборатория, която се използва нуждите на БПС. Провежда се непрекъснат мониторинг и контрол на вход и изход.

В пречиствателната станция постъпват за пречистване:

  • Нефтоводни смеси, сантинни води и миячни води от кораби
  • Различни видове нефтсъдържащи течни отпадъци, класифицирани съгласно екологичното законодателство от кораборемонтни заводи, промишлени предприятия и фирми;
  • Разливи от нефтопродукти;
  • Битово – фекални води от брегови обекти и кораби.

Постъпването на нефтените отпадъци става по тръбопровод, чрез специализираните плавателни средства на “ПЧМВ” АД или чрез автоцистерни в приемни резервоари.

Станцията разполага със собствен автопарк - три специализирани автоцистерни за превоз на нефтени отпадъци, автомобили за превоз на твърди битови отпадъци, притежаващи всички необходими лицензи.

Брегова пречиствателна станция е основна площадка за събиране и съхраняване на различни видове отпадъци, които са включени в Разрешителното за дейности с отпадъци на „ПЧМВ” АД, издадено от РИОСВ-Варна, съгласно чл. 35 от ЗУО. Изградени са отделни клетки, депа и съоръжения според вида на отпадъците, отговарящи на всички екологични изискавания за съхраняването им до предаване за последващо третиране или обезвреждане.

Брегова пречиствателна станция е и пункт към „Национална компания за събиране и оползотворяване на отработени масла” ООД. Има изградена отделна площадка със специализирани резервоари за събиране на отработени масла от кораби, фирми и автосервизи.

„ПЧМВ” АД –Варна има одобрен ОВОС от МОСВ относно изграждането на инсталация за изгаряне на отпадъци на територията на Бреговата пречиствателна станция във врзъка с основната дейност на фирмата по третиране и обезвреждане на отпадъци.

Брегова пречиствателна станция е от изключително значение  за екологичната дейност на „ПЧМВ” АД. Професионалзмът, непрекъснатия контрол, модернизиране, усъвършенстване спомага за ефективното изпълнение и качествено изпълнение!