Сертификати

...От 2003 година в "Поддържане чистотата на морските води" АД е сертифицирана и внедрена Система за управление на качеството ISO 9001:

ISO 9001 Система за управление на качеството

ISO 14001Система за управление на околната среда

OHSAS 18001 Система за управление на здравето и безопасността при работа

От 2017 година в "Поддържане чистотата на морските води" АД е сертифицирана и внедрена Система за управление на здравето и безопасността при работа BS OHSAS 18001.

 На 12.05.2014г. "ПЧМВ" АД е регистрирано като пристанищен оператор в Регистъра на пристанищните оператори на Република България.

Съгласно изискванията на ЗООС и  ЗУО, “Поддържане чистотата на морските води” АД притежава Разрешения за извършване на дейности по третиране на отпадъци, както и Регистрационен документ за събиране и транспортиране, издадени от ИАОС - Сфия, РИОСВ - Варна и РИОСВ - Бургас.

Организацията има всички необходими лицензи за своите треминали, съгласно българската и европейска нормативна рамка.