История

...

На 31.07.1972 год. с разпореждане на Министерски съвет е създадена дирекция "Поддържане чистотата на морските води". През юли 1993 год. тя прераства в дружество, развиващо се в гр. Варна и филиал в гр. Бургас. В момента "ПЧМВ" е акционернно дружество, което се представлява и управлява от инж. Антон Манолов. Утвърдената дейност e с екологична насоченост, а именно:

  • поддържане чистотата на морските води, акваторията на пристанищата и подходните канали;
  • почистване на петна от нефт и нефтопродукти в териториалното море и вътрешните морски води при аварийни разливи;
  • техническо обезпечаване и мерки за ограничаване на опасността от замърсяване при товаро-разтоварните операции и ремонт;
  • приемане и преработване на твърди и нефтени отпадъци, получени при експлоатацията на морските плавателни съдове, пристанищата и свързаните с тях дейности.

През 2008 г. заработи Терминал за базови масла. Той е сред най-модерните специализирани съоръжения в Черно море и отговаря на всички екологични и бизнес изисквания. През последните години "ПЧМВ" АД се развива като пристанищен оператор, както и като фирма, обслужваща чуждестранни и български клиенти.

Изграждането на силузи на територията на Пристанище "ПЧМВ", складовете и обновяването на претоварната техника, увеличава капцитета на приемането и обработването на товари.

Модернизирането на пречиствателната станция, обогатяването на специализирания автопарк и изграждането на площадки за съхранение на отпадъци, утвърждава и развива екологичната насока в дейността на фирмата.

Спазването на всички нормативни изисквания от европейското и българско законодателство е едно от основните правила за "ПЧМВ" АД!