Терминал за базови масла

...

Терминалът за базови масла е изграден върху 29000 м2 площ на територията на „ПЧМВ” АД, в Източната част на Южна промишлена зона „Острова”.

Инвеститори „Приста Ойл Холдинг” ЕАД и „Поддържане чистотата на морските води” АД като инвестицията възлиза на около 10 милиона евро. Терминалът е част от пристанище за обществен транспорт с регионално значение ПЧМВ – Варна. Въведен е в експлоатация на 04.09.2008 г. (Удостоверение за експлоатационна годност № 90).

Строителството е реализирано в рамките на една година. При изграждането му са използвани водещи световни производители на техника и съоръжения, а оборудването му е дело на високотехнологични датски, холандски и немски компании. Терминалът е сред най-модерните в Европа и същевременно един от най-големите специализирани терминали в Черно море.

На територията на терминала са изградени 16 броя резервоари с обща вместимост 24000 м3. Терминалът разполага с пристан, който има възможност за приемане на танкери с дължина до 130 м и максимално газене 8,00 м. Изградени са технологична помпена станция, жп наливна естакада за едновременно товарене/разтоварване на 8 броя жп цистерни, автоналивна естакада и операторна зала. Терминалът е с възможности за 24 часово обслужване на корабите в т.ч. подаване на ел. енергия и прясна вода, а също така и битово сметосъбиране. Охраната е 24 часова физическа и с видео наблюдение.          

В процеса на изграждането на терминала са спазени стриктно световните и европейски екологични норми. Взети са всички възможни мерки за предотвратяване на аварии по време на експлоатацията му. Като гарант за това е „ПЧМВ” – компания имаща зад гърба си над 35 години опит в превантивния контрол при обработката на танкери и разполагаща с единствената пречиствателна станция в България за пречистване на сантинни води, специално обучен и квалифициран персонал, специализирана техника.

Базовите масла, за чието приемане, съхранение и експедиране е изграден терминала, се използват като компоненти при производството на моторни, индустриални и др. смазочни масла.  

РЕЗЕРВОАРИ

Разпределението на резервоарните вместимости е както следва:

Резервоар №

Номинален обем (m3)

Височина до мерителен люк (mm)

Диаметър (mm)

Предназначение:

Р1

2143

12382

15180

Леки дестилатни базови масла

Р2

2146

12368

15180

Леки дестилатни базови масла

Р3

1060

9539

12330

Базово масло тип Трафо

Р4

1063

9519

12330

Базово масло тип Трафо

Р5

1070

9560

12330

Базово масло тип Трафо

Р6

1070

9595

12330

Леки дестилатни базови масла

Р7

1065

9556

12330

Леки дестилатни базови масла

Р8

2142

12363

15180

Нерафинирано слънчогледово олио

Р9

2126

12384

15180

Нерафинирано слънчогледово олио

Р10

1064

9520

12330

Нерафинирано слънчогледово олио

Р11

1065

9553

12330

Среднотежки и тежки базови масла

Р12

1069

9594

12330

Среднотежки и тежки базови масла

Р13

2145

12437

15180

Дизелово гориво

Р14

2150

12438

15180

Дизелово гориво

Р15

2147

12407

15180

Дизелово гориво

Р16

2149

12419

15180

Дизелово гориво

 

 

Всички резервоари са разположени в защитна стомано-бетонна обваловка (котлован), разделена на 3 секции. Всеки от котлованите е конструиран така че при авариен разлив на някой от резервоарите в него, да може да поеме товар равен на обема на най-големия резервоар:

Секция А – площ на котлована 2500 м², височина на стените Н= 750мм.

Секция Б – площ на котлована 3100 м², височина на стените Н= 1050мм.

Секция В – площ на котлована 2560 м², височина на стените Н= 1200мм.

Обваловките на резервоарите са с подходящи подови наклони и отвеждащи канавки, както и шахти за събиране и изпомпване на дъждовни води и разливи имащи директна връзка с „Брегова пречиствателна станция – ПЧМВ”. По технологични съображения с топлинна изолация са изпълнени РN№ 1÷12. Резервоарите са снабдени с изискващо се за всеки отделен продукт оборудване (влазови люкове, дихателни, щуцери за монтаж на нивомери, за вземане на проби и ревизионни и светлинни люкове, дренажни арматури, искрогасители на Р13, Р14, Р15, Р16, дихатели със силикагел на Р3, Р4 и Р5). На резервоари Р13, Р14, Р15, Р16 има инсталирана система за пеногасене с препарат Щамекс Ф 15, оросителна система за охлаждане на резервоарите и в непосредствена близост 2 вишки с лафетни струйници.    За измерване на температурата в резервоарите се използват термосъпротивления тип „Платина-100” намиращи се в долната част на всеки резервоар и в най-високата им част за измерване температурата на газовата среда над товара (за противопожарни цели), а за нивата в тях са монтирани радарни нивомери “VEGA“. Данните за температура и нива се визуалират и съхраняват (архивират) от Микропроцесорна система, включваща в себе си операторска станция и контролери.

ТЕХНОЛОГИЧНА ПЛОЩАДКА /ПИРС/

Пирсът е предназначен за приемане на танкери с водоизместване до 10000 тона. Маслата се транспортират чрез гофрирани гъвкави шлангове Ду 150 по тръбопроводи Ду 250 и Ду 150 до разпределителен колектор. Гъвкавият шланг е снабден с автоматичен отсекателен клапан за разкъсване на връзката танкер-бряг при аварийна ситуация.

Дизеловото гориво се транспортира чрез гофриран гъвкав шланг Ду 150 по тръбопроводи Ду 150 до четирите специлаизрани резеровара. Гъвкавият шланг е снабден с автоматичен отсекателен клапан за разкъсване на връзката танкер-бряг при аварийна ситуация.

До технологичната площадка на пирса е изпълен и тръбопровод за питейна вода Ду 150. Монтиран е и тръбопровод Ду 200 за подаване на въздух от брегови компресор. 

ТЕХНОЛОГИЧНА ПОМПЕНА СТАНЦИЯ

Помпената станция включва общо 6 броя помпи за приемане на продуктите от резервоарите и траснпортирането им до авто-, жп-естакада и технологична площадка.

Помпите са два типа: с дебит Q=150 м³/час, напор Н=0,6 Mpa, мощност на двигателя N=45kW (П1, П2, П3, П4); с дебит Q=60 м³/час, напор Н=0,6 Mpa, мощност на двигателя N=22kW (П5, П6).

Помпите са монтирани върху бетонови фундаменти с височина 50 мм над котата на пода, а всички колектори и тръбопроводи върху метални опори и конструкции.

До секция В, извън помпена станция /в близост до Р15 и Р16/, върху бетонов фундамент са изградени 2 бр. помпи с дебит Q=60 м³/час, напор Н=0,6 Mpa, мощност на двигателя N=22kW (П7, П8). Същите са искробезопанси, предназначени са за обработка на течности с пламна температура над 55˚ С и обслужват Р13, Р14, Р15 и Р16.

В края на коловоза, върху бетонов фундамент е изградена помпа с дебит Q=60 м³/час, напор Н=0,6 Mpa, мощност на двигателя N=22kW (П11), която се използва за обработка на меласа и слънчогледово олио по директен вариант.

За предотвратяване на напрежението във фланцовите съединения между помпите и резервоарите са изпълнени единични линзови компенсатори за осово изместване.

Операторна зала

Всички технологични операции при обработката на маслата са обезпечени и се следят от операторна зала, оборудвана със съвременна микропроцесорна система, включваща две операторни станции, два контролера и мнемо схема, на която се визуализират товарните процеси.

Системата служи за управление, контрол и отчет на процеса на пълнене и изпразване на резервоари, авто, жп цистерни и танкери. Основните модули са: датчици (за измерване на ниво, температура и разходомери); контролери за обработка на сигнали и управление на помпи; цифрови индикатори; операторни станции за визулаизация и изчисления на процеса.

АВТО-НАЛИВНА ЕСТАКАДА

Представлява обособена бетонирана площадка, в средата, на която е разположена естакада за обслужване на авто цистерните. Едната половина на площадката е покрита със стоманена контрукция. Естакадата е висока 3,4 м и широка 1,6 м. Изпълнение са три броя претоварни ръкави- два за масла и един за дизелово гориво. Същите са комплектовани с разходомери, филтри и спирателни кранове.

Връзката между помпената станция и автоестакадата се осъществява с помощта на 4 тръбопровода Ду100.

Площадката на автоестакадата е свързана с дренажен резервоар, където се отвеждат евентуално замърсени и дъждовни води.

ЖП НАЛИВНА ЕСТАКАДА

Разположена е в източния край на терминала върху жп коловози и обхваща площадка с размери 12х54 м. Платформата за обслужване на жп цистерните е изпълнена в средата между коловозите и обслужва цистерни и от двете страни.

Могат да се приемат и товарят едновременно 8 бр. цистерни.

Площта на естакадата е покрита със стоманена контрукция.

За събиране на евентуално разлетите течности е оформен котлован, канавка и шахта, чрез които се отвеждат в приемен резервоар.

Тръбопроводите свързващи помпената станция с жп естакадата са два: Ду150 и Ду200 и са съответно за трансформаторно и базови масла. Има изграден отделен тръбопровод Ду150 за дизелово гориво. Същите са монтирани на естакада с височина 5,00 м.

Пълненето се осъществява чрез 8 бр. претоварни устройства на фирма OPW, снабдени с пневмоклапани срещу препълване на цистерните.

 

ТЕХНОЛОГИЧНИ ТРЪБОПРОВОДИ

Технологичните тръбопроводи на площадката включват линии към складовите резервоари, от резервоарите до помпите, от помпите до авто и жп наливните естакади и от помпите до технологичната площадка.

Тръбопроводите са разположени на едноетажни нива в котлованите на складовите резервоари и на двуетажни опори. За компенсиране на топлинните разширения са изпълнение линзови компенсатори.

Тръбопроводите са заземени към общия заземителен контур.

 Описание:

  • Ø Тръбопровод Смукателен колектор 1 (СК1) – от разпределителен колектор, през котлованите на резервоарите до помпена станция и помпи 1,2 и 3 – Ду 250 с отклонения към Р1, Р2, Р3, Р4, Р5, Р6 и Р7. Изграден от въглеродна стомана, температура до 60°.
  • Тръбопровод Смукателен колектор 2 (СК2) – от разпределителен колектор, през котлованите на резервоарите до помпена станция и помпи 1,2 и 3 – Ду 250 с отклонения към Р8, Р9, Р10, Р11, Р12. Изграден от въглеродна стомана, температура до 60°.
  • Ø Тръбопровод Смукателен колектор група 2 (СКгр2) – от разпределителен колектор за трансформаторни масла, през котлованите на резервоарите до помпена станция и помпи 4, 5 и 6 – Ду 150, с отклонения към Р3, Р4, Р5, Р10 и автоестакада. Изграден от въглеродна стомана, температура до 60°.
  • Ø Тръбопровод Нагнетателен колектор 1 (НК1), Ду200 – от помпена станция помпи 1, 2 и 3, през котлованите на резервоарите до разпределителен колектор и жп естакада с отклонения Ду100 за рециркулация към Р1, Р2, Р6 и Р7. Изграден от въглеродна стомана, температура до 60°.
  • Ø Тръбопровод нагнетателен колектор 2 (НК2), Ду200 – от помпена станция П1, П2 и П3, през котлованите на резервоарите до разпределителен колектор и жп естакада с отклонения Ду100 за рециркулация към Р8, Р9, Р11 и Р12. Изграден от въглеродна стомана, температура до 60°.
  • Ø Тръбопровод за трансформаторно масло, смукателен колектор (СКтр) Ду150– от разпределителен колектор за трансформаторни масла, през котлованите на резервоарите до помпена станция и П4, П5, П6, с отклонения към Р4, Р5. Изграден от въглеродна стомана, температура до 40°.
  • Ø Тръбопровод нагнетателен колектор трансформаторно масло (НКтр) Ду150– от помпена станция, през котлованите на резервоарите до разпределителен колектор за трансформаторни масла до авто и жпетакада. Изграден от въглеродна стомана, температура до 40°.
  • Ø Тръбопровод за дизелово гориво, Ду150 – от разпределителен колектор за дизелово гориво, през котлованите на резервоарите до П7 и П8, с отклонения към Р13,14,15 и 16  до авто и жп естакада. Изграден от въглеродна стомана, температура до 40°.
  • Ø Тръбопровод, Ду200– от жп естакада, до П11, през котлованите на резервоарите до смукателен колектор 1 (СК1) и смукателен колектор 2 (СК2). Изграден от въглеродна стомана, температура до 60°.
  • Ø Тръбопровод, Ду200 за меласа и слъчногледово олио– от жп естакада, до П11, през котлованите на резервоарите до смукателен колектор технологична площадка. Изграден от въглеродна стомана, температура до 60°.

          ПОМПЕНА СТАНЦИЯ ЗА МОРСКА ВОДА

Включва 3 бр. помпи на фирма DESMI с дебит 220 м³/час, налягане 8,03 bar, мощност 90 kW.

В станцията са монтирани два винтови компресора подаващи въздух за работа на пневмоклапаните монтирани на товарните ръкави на жп естакада.