Обява по чл.95, ал.1 от ЗООС

21.12.2023

"Поддържане чистотата на морските води" АД има следното инвестиционно намерение „Добавяне на две нови модулни системи към съществуващи пречиствателни съоръжения в комплексна ПСОВ в поземлен имот с идентификатор 10135.5501.110 - „Брегова пречиствателна станция” (БПС), гр. Варна, общ. Варна, обл. Варна“

Мнения и възражения се приемат в сградата на Община Варна или РИОСВ Варна.