Тарифи

Цени за товаро-разтоварни операции с нефтоналивни товари:

Вид товар

Цена на тон

Вариант на обработка

Директен

Индиректен

1

Базови масла

2,50$ (но не по-малко от 2,50 EUR)

 

2 Газьол 5,60$ 6,50$

3

Растително олио

по договаряне

по договаряне

 

     

 Цени за наем на брегови резервоари:

Вид товар Цени в EURO/ m³
1 Базово масло 2,00 EUR
2 Газьол по договаряне
3 Растително олио по договаряне

 Цени за завързване или отвързване на корабите:

Брутен тонаж на кораба (GT)
Такса за завързване или отвързване в евро
1
2
до 1000
30
1001-2000
50
2001-3000
60
3001-4000
80
4001-5000
90
5001-6000
100
6001-8000
110
8001-10000
120
над 10000
за всеки 1000
15

 Цени за услугите, извършвани на корабите:

Вид услуга:
Цена в euro
Мярка
1
Събиране на твърди отпадъци :
8,00
за брой торба
2
Зареждане на кораба с вода от брега, се заплаща стойността на консумираната вода по цени на
“В и К” на куб.метър, завишена с
4,00
за куб.метър – за обслужване
3
За снабдяване на кораб с ел.енергия, се заплаща стойността на консумираната енергия по цени на НЕК на киловатчас, завишена с
0,40
за киловатчас – за обслужване
4
Противопожарно обезпечаване от брега на кораб
100,00
за започнато денонощие
5
Отваряне и затваряне на капаци на кораб
20,00
за брой капак, независимо от габарити и тегло
6
Други услуги
по договаряне

Обяснителна записка към Таблица 2 :

1. За т. 2 и т. 3 от горната таблица за формиране на крайната цена се добавят съответно цените на ВИК- Варна и Електроразпределение Варна към деня на издаване на фактурата.

Цени за приемане на отпадъци, съгласно изискванията на МАРПОЛ 73/78:

За всяко посещение в Терминал за базови масла, част от пристанище „ПЧМВ” корабите, включително чуждестранните военни кораби, ще заплащат такса, в евро, за приемане и обработване на отпадъците – резултат от корабоплавателната дейност, в зависимост от бруто тонажа или съответно водоизместването – за военните кораби, както следва:

 

Таблица 1

Бруто тон /

Водоизместване

(само за чуждестранни военни кораби)

Администра

тивни разходи

 

(EUR)

Отпадъци от

Нефтопродукти

Анекс I

(МАРПОЛ 73/78)

 

(EUR)

Максимална

Сума, до която корабът може да предаде без да заплаща допълнително (EUR)

Твърди отпадъци

(Анекс V на МАРПОЛ 73/78)

 

(EUR)

Максимална сума, до която корабът може да предаде без да заплаща допълнително (EUR)

А

Б

А1

Б1

0 – 2000

10

15,00

575,00

20,00

75,00

2001 – 3 000

10

45,00

700,00

42,50

80,00

3 001 – 6 000

10

55,00

700,00

52,50

90,00

6 001 – 10 000

10

85,00

1000,00

70,00

165,00

10 001 – 20 000

10

90,00

1 300,00

95,00

185,00

20 001 – 30 000

10

105,00

1 400,00

145,00

225,00

30 001 – 40 000

10

185,00

1 800,00

235,00

350,00

40 001 – 50 000

10

330,00

1 900,00

385,00

500,00

> 50 001

10

485,00

2 000,00

545,00

750,00

 

            В колони А и А1 е посочен размерът на таксата в евро за съответния вид отпадъци. В колони Б и Б1 е посочено максималното количество отпадъци, изразено в евро, до което корабът има право да предаде отпадъци от съответния вид без да заплаща допълнително.

            За предадени отпадъци над посочените в колони Б и Б1 корабът заплаща директно за всяка услуга извършена от оператора на отпадъци т. е. пристанище „ПЧМВ” АД – Варна.

            Таксите представляват индиректно заплащане на цената на услугите за осигуряване на приемни съоръжения, приемане, транспортиране, съхраняване и обезвреждане на следните отпадъци-резултат от корабоплавателната дейност: твърди отпадъци – резултат от експлоатацията на кораба (битови) и отпадъци от нефтопродукти (сантинни води, използвани масла и др.).

            За отпадъците, които не са обхванати от системата за индиректно заплащане се заплаща директно. Такива са:

                        - всички отпадъци по Анекси II и IV на Международната конвенция за предотвратяване на замърсяването от кораби (МАРПОЛ 73/78).

                        - всички остатъци от товари и отпадъци, свързани с товарите – миячни води, баластни води, твърди остатъци от товари, материали за укрепване на товари и др.

 

Цени за завързване или отвързване на корабите:

Брутен тонаж на кораба (GT)
Такса за завързване или отвързване в евро
1
2
до 1000
30
1001-2000
50
2001-3000
60
3001-4000
80
4001-5000
90
5001-6000
100
6001-8000
110
8001-10000
120
над 10000
за всеки 1000
15

Цени на услугите, извършвани на корабите:

Вид услуга:
Цена в euro
Мярка
1
Събиране на твърди отпадъци :
8,00
за брой торба
2
Зареждане на кораба с вода от брега, се заплаща стойността на консумираната вода по цени на
“В и К” на куб.метър, завишена с
4,00
за куб.метър – за обслужване
3
За снабдяване на кораб с ел.енергия, се заплаща стойността на консумираната енергия по цени на НЕК на киловатчас, завишена с
0,40
за киловатчас – за обслужване
4
Противопожарно обезпечаване от брега на кораб
100,00
за започнато денонощие
5
Отваряне и затваряне на капаци на кораб
20,00
за брой капак, независимо от габарити и тегло
6
Други услуги
по договаряне

Обяснителна записка към Таблица 2 :

1. За т. 2 и т. 3 от горната таблица за формиране на крайната цена се добавят съответно цените на ВИК- Варна и Електроразпределение Варна към деня на издаване на фактурата.

Цени на товаро-разтоварни операции на насипни товари:

Вид на товара
Цена в EURO / тон
Вариант на обработка
Директен
Индиректен
1
Пшеница, царевица, ечемик, рапица
2,90
4,10
2
Слънчоглед
3,30
4,20
3
Шрот, кюспе
3,80
4,20
4
Трици
3,60
4,20
5
Грит за бластиране, медна шлака
1,90
-
6
Торове насипно
2,95
3,95

 Цени за съхранение на товарите:

1. Период на престой на товари в пристанищни складове
Цена в EURO на започнат тон и на започнато денонощие
Закрит склад 200 м2
Открит склад 1000 м2
от 1-ия до 15-ия ден
0.04
0.02
от 16-ия до 30-ия ден
0.07
0.05
от 31-ия до 60-ия ден
0.10
0.05
след 60-ия ден
0.15
0.07
след 90-ия ден
0.20
0.10

 

2.Период на престой на контейнери:
Цена в EURO за брой на денонощие
20 футов
40 футов
 
пълен
празен
пълен
празен
до 15 дни след гратисния период
0,60
0,20
1,00
0,40
до 30 дни след гратисния период
0,85
0,30
1,40
0,50
над 30-ия ден след гратисния период
1,20
0,40
2,00
0,801. ” ПЧМВ ”АД предоставя на своите клиенти гратисен период на съхранение на товарите им от тази таблица, както следва:
а) товари внос - за срок от пет (5) денонощия;
б) контейнери внос - за срок от седем (7) денонощия;
в) товари износ - за срок от пет (5) денонощия;
г) контейнери износ - за срок от десет (10) денонощия;
д) за товари транзит (вкл. контейнери) – допълнително се договаря срок от петнадесет (15) до тридесет (30) денонощия.

2. Двата склада са регистрирани, като временни митнически ;

3. Цените за съхранение на товарите от таблицата се начисляват от първият ден, следващ гратисния период на съхранение (в случай, че има такъв) до деня на предаване/експедиция за целия облагаем период на съхранение.

За всяко посещение на Пристанища „ПЧМВ”,  корабите, включително чуждестранните военни кораби,  заплащат такса, в евро, за приемане и обработване на отпадъците – резултат от корабоплавателната дейност, в зависимост от бруто тонажа или съответно водоизместването – за военните кораби, както следва:

 

Таблица 1

Бруто тон/водоизместване (само за чуждестранни военни кораби) Отпадъци от нефтопродукти (Анекс I на МАРПОЛ 73/78) Максимална сума, до която корабът може да предаде, без да заплаща допълнително Битово-отпадни води (Анекс IV на МАРПОЛ 73/78) Максимална сума, до която корабът може да предаде, без да заплаща допълнително Твърди отпадъци (Анекс V  на МАРПОЛ) Максимална сума, до която корабът може да предаде, без да заплаща допълнително
  А Б А1 Б1 А2 Б2
0 – 2 000 35 575 5 575 25 75
2 001 – 3 000 100 700 10 700 50 80
3001 – 6 000 130 700 15 700 65 90
6 001 – 10 000 200 1000 20 1000 85 165
10 001 – 20 000 220 1300 25 1300 120 185
20 001 – 30 000 250 1400 30 1400 180 225
30 001 – 40 000 450 1800 35 1800 250 350
40 001 – 50 000 700 1900 40 1900 400 500
> 50 001 900 2000 50 2000 550 750

 

            В колони А и А1 е посочен размерът на таксата в евро за съответния вид отпадъци. В колони Б и Б1 е посочено максималното количество отпадъци, изразено в евро, до което корабът има право да предаде отпадъци от съответния вид без да заплаща допълнително.

            За предадени отпадъци над посочените в колони Б и Б1 корабът заплаща директно за всяка услуга извършена от оператора на отпадъци т. е. пристанище „ПЧМВ” АД – Варна.

            Таксите представляват индиректно заплащане на цената на услугите за осигуряване на приемни съоръжения, приемане, транспортиране, съхраняване и обезвреждане на следните отпадъци-резултат от корабоплавателната дейност: твърди отпадъци – резултат от експлоатацията на кораба (битови) и отпадъци от нефтопродукти (сантинни води, използвани масла и др.).

            За отпадъците, които не са обхванати от системата за индиректно заплащане се заплаща директно. Такива са:

                        - всички отпадъци по Анекси II и IV на Международната конвенция за предотвратяване на замърсяването от кораби (МАРПОЛ 73/78).

                        - всички остатъци от товари и отпадъци, свързани с товарите – миячни води, баластни води, твърди остатъци от товари, материали за укрепване на товари и др.

 

Вид на предоставяната услуга
мярка
Цена в EURO
Район – ПЧМВ АД
в района
извън района
1
Мобилен пристанищен кран GOTTWALD HMK 140- 50 t.
машиночас
60.00/ започнат час
100.00/ започнат час
2
Ел. порталeн кран - 16 т
машиночас
30.00/ започнат час
----
3
Кофъчен товарач
машиночас
40.00/ започнат час
40.00/ започнат час
4
Мотокар - 1,5 т
машиночас
30.00/ започнат час
30.00/ започнат час
5
Мотокар - 3,5 т
машиночас
30.00/ започнат час
30.00/ започнат час
6
Вилкоповдигач – 5,5 т
машиночас
30.00/ започнат час
30.00/ започнат час

 

З А Б Е Л Е Ж К А:


1. Цените на пристанищните услуги са обявени в Евро ( Euro) и не включват ДДС. При фактурирането “ ПЧМВ ”АД начислява ДДС съгласно условията на действащия ЗДДС и правилника за неговото приложение.

2. С тази тарифа се уреждат взаимоотношенията на “ПЧМВ” АД с ползвателите на услуги, на основание на сключен договор. Не се допуска изпълнение на услуга, по товаро-разтоварна дейност без наличие на договор за пристанищни услуги;

3. За всички неупоменати услуги в тази тарифа цената на услугата се уговаря допълнително с клиента.

4. При неуреждане на плащанията от страна на клиентите, съобразно настоящата тарифа “ ПЧМВ ”АД начислява законна лихва за забава.

При неуреждане на плащанията от страна на клиентите, съобразно настоящата тарифа “ ПЧМВ ”АД има право:
  • Да спре приемане на нови количествка товар;
  • Да спре обработката на кораб;
  • Да спре експедиция на товар;
  • Да не приема писмени нареждания за извършване на пристанищни услуги;
  • Да отнеме преференциални условия по договори;

5. В случай, че има икономическа изгода за “ ПЧМВ ”АД Изпълнителният Директор е в правото си да договаря с клиенти условия и цени ( преференциални ) различни от настоящата Тарифа.

6. За извършване на услугите в празнични дни с решение на Министерски съвет и официални празници горните цени по тарифата се завишават със 100 % (работа в условия на “овър тайм” ) .

7. За контакти с пристанище „ПЧМВ”:

Tel: +359 52 630 631

Fax: +359 52 602661

E-mail: port@pchmv-bg.com


8. Настоящата тарифа е в сила от 05.01. 2006 год. и е внедрена със заповед №38–2А/05.01.2006 г.
(изтегли тарифата в .pdf 86KB)
ВИД УСЛУГА ТАКСА


1.

При товаро - разтоварни операции на танкери се прилага затворен цикъл за третиране на опасни отпадъци, възникнали от разливи на нефт и нефтопродукти.

Техническо обезпечаване на мерки за ограничаване на опасността от замърсяване с нефт и нефтопродукти, и ликвидиране на последствията от възникнал разлив, се осъществява чрез затворен цикъл, включващ:
  • Цялостно ограждане на танкера с бонови заграждения;
  • Събиране на нефтоводните смеси с дежурен нефтосъбирач;
  • Приемане, съхранение, транспортиране и предаване /от дежурен танкер - нефтосъбирач/ на нефтоводните смеси на БПС;
  • Обезвреждане на нефтоводните смеси.

За горната услуга и дежурството на нефтосъбирач, танкер и бонозаградител /с изключение на разходите по събирането на нефтоводните смеси от морската повърхност при възникнал разлив/ се заплаща както следва:

- до 3000 БТ

- до 5000 БТ

- до 10000 БТ

- до 20000 БТ

- над 20000 БТ

 

В случаите, че е допуснат разлив при прилагане на затворения цикъл на третиране, за работата на нефтосъбирач за събиране на нефтоводни смеси се заплаща:

При разливи на нефт и нефтопродукти, в случаите, когато съгласно “Задължителните правила” на порта не се изисква ограждане на кораба с боново заграждение, услугите за ликвидиране на разлива се заплащат в троен размер и не се изисква 24 часов нотис, а само писмена заявка и наличие на договор, съгласно чл.4,ал.2 (2) от ЗОВВООС. В този случай услугите се заплащат от:

а) кораба причинил замърсяване с нефт и нефтопродукти;

б) анонимни разливи /неизвестен извършител/
  • от лицата, в чието фактическо притежание се намират отпадъците, до установя-ване на причинителя.

(чл.9 от ЗОВВООС)
 600 евро

850 евро

1300 евро

1650 евро

2300 евро150 евро на започнат час
2.*

За ползване на бонови заграждения от кораби в строеж, ремонт и бункероване.


За ползване на бонови заграждения при ограждане на разливи с цел предпазване от замърсяване.

 

10 евро цента на линеен метър на започнат час и начална такса от 100 евро.

15 евро цента на линеен метър на започнат час и начална такса от 100 евро.
3.*

За започнат час работа при приемане на сантинни води, баластни води, миячни и нефтоводни смеси от корабите с плаващо приемно транспортно средство (с макс. дебит 50 куб.м на час и осигуряване на лимбировка) или с автоцистерна.
150 евро - за първият започнат час и 120 евро за всеки следващ час- за извършване на услугата + 10 евро/м3
4.

Приемане на сантинни води, миячни /нефтоводни смеси/, баластни с Брегова пречиствателна станция с мах. дебит 50 куб.м. на час
10 евро на тон и кейова такса
5.*

Събиране на твърди отпадъци от водната повърхност.
150 евро на час
6.

За приемане на битово - фекални води от Брегова пречиствателна станция.
10 евро на куб.метър
7.

За извършване на химически анализи от лабораториите.
20 евро на анализ
8.

За приемане на битови води от корабите с плаващо приемно транспортно средство с мах. дебит 50 куб.метра на час.

150 евро - за първият започнат час и 120 евро за всеки следващ час- за извършване на услугата + 10 евро/м3
9.*

За ползване на катер.
50 евро на час
10.

Кейова такса – кей № 6 160 м порт Варна.
10 евро цента на час на метър
11.

За зареждане на кораба с вода от брега, се заплаща стойността на консумираната вода по цени на “В и К” на куб.метър, завишена с 4.00 евро на куб.метър за обслужване.
 
12.

За снабдяване на кораб с ел.енергия, се заплаща стойността на консумираната енергия по цени на НЕК на киловатчас, завишена с 0,40 евро на киловатчас – за обслужване.
 
13.

Швартоване и отшвартоване на кораб с БТ над 100 се извършва от швартовите моряци на “ПЧМВ” АД. За всяко швартоване и отшвартоване се заплащат таксите по Таблица 1. Виж приложението .
 
14.

За ползване брегови кран.
30 евро на зап.час
15.

За ползване на пристанищна открита складова площ.
3 евро за кв.м на месец
16.**

Приемане нефтоводни смеси с камион помпа ( тип фекалка ) - важи само за брегови обекти.
35 лв/куб.метър
17***.

Събиране на твърди отпадъци
8 евро на торба
18.*

Филтър от сепаратор
10 евро
19.

За обслужване на кораби в пристанище Бургас и рейда на пристанище Бургас от м/т „Тюленово 2” /баржинг/
1500 евро

*-отнася се за услуги предлагани и от “ПЧМВ” – филиал Бургас         
              
Варна – факс: +359 52 602-661    Бургас – факс: +359 56 844270
тел.: +359 52 630-631                   тел.: +359 56 844269

** - Важи само за брегови обекти. Плавателните средства се обслужват по цени от т.3
*** - 1 торба съответства на 0,0625 куб.м. и 1 куб.м. = 16 торби


Таблица 1
Бруто тонаж на кораба (GT)
Такса за швартоване и отшвартоване (EUR)
до 1000
30
1001-2000
50
2001-3000
60
3001-4000
80
4001-5000
90
5001-6000
100
6001-8000
110
8001-10000
120

над 10000
за всеки 1000
15ЗАБЕЛЕЖКА:

А/ С тази тарифа се уреждат взаимоотношенията на “ПЧМВ” АД с ползвателите на услуги, на основание на сключен договор и писмена заявка. Съгласно чл.4, ал.2/2/ от ЗОВВООС, не се допуска изпълнение на услуга, по предаване и приемане на нефтоводни смеси без наличие на договор;
 
Б/ За кораби, обслужвани на рейда порт Варна (лятна и зимна стоянка), рейда порт Бургас, Западно пристанище Бургас, Порт България Уест, КРЗ порт Бургас, Бургаски корабостроителници, Транстрой Бургас, Терминал 2А Бургас, 20-то А корабно място и ПТ "Росенец", се добавя 1 /един/ час преход за всеки използван плавателен съд на стойност 150 €;

В/ За непроизводителен престой се заплаща 30 € на час за всяко ангажирано техническо средство и/или плавателен съд;

Г/ Не се допуска изпълнение на услуга, когато нейното заплащане не е потвърдено писмено от заявителя. Цените на услугите са без данък добавена стойност. Заплащането по тези тарифи се извършва в едноседмичен срок от издаването на фактурата;

Д/ За всички неупоменати услуги в тази тарифа и в случаитe, когато не сме приложили затворен цикъл за третиране на опасни отпадъци, при техническото обезпечаване на товаро-разтоварни операции на танкери, цената на услугата се уговаря с клиента. В този случай, ако заявената услуга е приемане на нефтоводни смеси от кораби или от морската повърхност от разлив при товаро - разтоварни операции на танкери, необходимо е съществуващ договор между “ПЧМВ” АД и ползвателите на услугата, съгласно чл.4, ал.2 /2/ от ЗОВВООС;

Е/ За извършване на услугите е необходимо 24-часово известие-заявка. Писмена заявка се подава до диспечер “ПЧМВ”.

Ж/ За извършване на услугите в празнични дни с решение на Министерски съвет и официални празници горните цени по тарифата се завишават със 100 % (работа в условия на “овър тайм”) .

З/ Настоящата тарифа е в сила от 01.01.2008 год.