Тарифи

Цени за товаро-разтоварни операции с нефтоналивни товари:

Вид товар

Цена на тон

Вариант на обработка

Директен

Индиректен

1

Базови масла

2,50$ (но не по-малко от 2,50 EUR)

 

2 Газьол 5,60$ 6,50$

3

Растително олио

по договаряне

по договаряне

 

     

 Цени за наем на брегови резервоари:

Вид товар Цени в EURO/ m³
1 Базово масло 2,00 EUR
2 Газьол по договаряне
3 Растително олио по договаряне

 Цени за завързване или отвързване на корабите:

Брутен тонаж на кораба (GT)
Такса за завързване или отвързване в евро
1
2
до 1000
50
1001-2000
70
2001-3000
80
3001-4000
100
4001-5000
110
5001-6000
120
6001-8000
130
8001-10000
150
над 10000
за всеки 1000
15

 Цени за услугите, извършвани на корабите:

Вид услуга:
Цена в euro
Мярка
1
Събиране на твърди отпадъци :
10,00
за брой торба
2
Зареждане на кораба с вода от брега, се заплаща стойността на консумираната вода по цени на
“В и К” на куб.метър, завишена с
4,00
за куб.метър – за обслужване
3
За снабдяване на кораб с ел.енергия, се заплаща стойността на консумираната енергия по цени на НЕК на киловатчас, завишена с
0,40
за киловатчас – за обслужване
4
Противопожарно обезпечаване от брега на кораб
100,00
за започнато денонощие
5
Отваряне и затваряне на капаци на кораб
20,00
за брой капак, независимо от габарити и тегло
6
Други услуги
по договаряне

Обяснителна записка към Таблица 2 :

1. За т. 2 и т. 3 от горната таблица за формиране на крайната цена се добавят съответно цените на ВИК- Варна и Електроразпределение Варна към деня на издаване на фактурата.

Цени за приемане на отпадъци, съгласно изискванията на МАРПОЛ 73/78:

За всяко посещение в Терминал за базови масла, част от пристанище „ПЧМВ” корабите, включително чуждестранните военни кораби, ще заплащат такса, в евро, за приемане и обработване на отпадъците – резултат от корабоплавателната дейност, в зависимост от бруто тонажа или съответно водоизместването – за военните кораби, както следва:

Таблица 3.

  ANNEX I ANNEX IV ANNEX V MARPOL 73/78
   
MARPOL 73/78 MARPOL 73/78
   
GT на кораба 13.04.03*,13.07.03*, 13.02.08*,13.08.99* 20.03.06
  Максимална сума, до която корабът може да предаде в евро Максимална сума, до която корабът може да предаде в евро Максимална сума, до която корабът може да предаде в евро
0 -2000 575 575 75
2 001 – 3 000 700 700 80
3 001 – 6 000 700 700 90
6 001 – 10 000 1000 1000 165
10 001 – 20 000 1300 1300 185
20 001 – 30 000 1400 1400 225
30 001 – 40 000 1800 1800 350
40 001 – 50 000 1900 1900 500
> 50 001 2000 2000 750

            За предадени отпадъци над посочените в колони Б и Б1 корабът заплаща директно за всяка услуга извършена от оператора на отпадъци т. е. пристанище „ПЧМВ” АД – Варна.

            Таксите представляват индиректно заплащане на цената на услугите за осигуряване на приемни съоръжения, приемане, транспортиране, съхраняване и обезвреждане на следните отпадъци-резултат от корабоплавателната дейност: твърди отпадъци – резултат от експлоатацията на кораба (битови) и отпадъци от нефтопродукти (сантинни води, използвани масла и др.).

            За отпадъците, които не са обхванати от системата за индиректно заплащане се заплаща директно. Такива са:

                        - всички отпадъци по Анекси II и IV на Международната конвенция за предотвратяване на замърсяването от кораби (МАРПОЛ 73/78).

                        - всички остатъци от товари и отпадъци, свързани с товарите – миячни води, баластни води, твърди остатъци от товари, материали за укрепване на товари и др.

 

 

Цени за завързване или отвързване на корабите:

Брутен тонаж на кораба (GT)
Такса за завързване или отвързване в евро
1
2
до 1000
50
1001-2000
70
2001-3000
80
3001-4000
100
4001-5000
110
5001-6000
120
6001-8000
130
8001-10000
150
над 10000
за всеки 1000
15

Цени на услугите, извършвани на корабите:

Вид услуга:
Цена в euro
Мярка
1
Събиране на твърди отпадъци :
10,00
за брой торба
2
Зареждане на кораба с вода от брега, се заплаща стойността на консумираната вода по цени на
“В и К” на куб.метър, завишена с 4.00 eur на куб.метър за обслужване
4,00
за куб.метър – за обслужване
3
За снабдяване на кораб с ел.енергия, се заплаща стойността на консумираната енергия по цени на НЕК на киловатчас, завишена с с 0,40 eur на киловат час – за обслужване
0,40
за киловатчас – за обслужване
4
Противопожарно обезпечаване от брега на кораб
100,00
за започнато денонощие
5
Отваряне и затваряне на капаци на кораб
20,00
за брой капак, независимо от габарити и тегло
6
Други услуги
по договаряне

Обяснителна записка към Таблица 2 :

1. За т. 2 и т. 3 от горната таблица за формиране на крайната цена се добавят съответно цените на ВИК- Варна и Електроразпределение Варна към деня на издаване на фактурата.

Цени на товаро-разтоварни операции на насипни товари в сила от 01.06.2019г.:

Вид на товара
Цена в EURO / тон
Вариант на обработка
Директен
Индиректен
1
Пшеница, царевица, ечемик, рапица
3,05
4,25
2
Слънчоглед
3,45
4,35
3
Шрот, кюспе
3,95
4,35
4
Трици
3,75
4,35
5
Други
по договаряне
по договаряне
 
 
 
 

 Цени за съхранение на товарите:

1. Период на престой на товари в пристанищни складове
Цена в EURO на започнат тон и на започнато денонощие
Закрит склад 200 м2
Открит склад 1000 м2
от 1-ия до 15-ия ден
0.04
0.02
от 16-ия до 30-ия ден
0.07
0.05
от 31-ия до 60-ия ден
0.10
0.05
след 60-ия ден
0.15
0.07
след 90-ия ден
0.20
0.10

 

2.Период на престой на контейнери:
Цена в EURO за брой на денонощие
20 футов
40 футов
 
пълен
празен
пълен
празен
до 15 дни след гратисния период
0,60
0,20
1,00
0,40
до 30 дни след гратисния период
0,85
0,30
1,40
0,50
над 30-ия ден след гратисния период
1,20
0,40
2,00
0,801. ” ПЧМВ ”АД предоставя на своите клиенти гратисен период на съхранение на товарите им от тази таблица, както следва:
а) товари внос - за срок от пет (5) денонощия;
б) контейнери внос - за срок от седем (7) денонощия;
в) товари износ - за срок от пет (5) денонощия;
г) контейнери износ - за срок от десет (10) денонощия;
д) за товари транзит (вкл. контейнери) – допълнително се договаря срок от петнадесет (15) до тридесет (30) денонощия.

2. Двата склада са регистрирани, като временни митнически ;

3. Цените за съхранение на товарите от таблицата се начисляват от първият ден, следващ гратисния период на съхранение (в случай, че има такъв) до деня на предаване/експедиция за целия облагаем период на съхранение.

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

„ПОДДЪРЖАНЕ ЧИСТОТАТА НА МОРСКИТЕ ВОДИ” АД,Ви уведомява за новите максимални количества за приемане на отпадъци от корабите, посещаващи пристанищни терминали „ПЧМВ“, както и максималните суми, до които корабите могат да предават отпадъци без да заплащат допълнително, които влизат в сила от 08.01.2020 г., както следва:

Таблица 1

 

ANNEX I

MARPOL 73/78

13.04.03*,13.07.03*, 13.02.08*,13.08.99*

ANNEX IV

MARPOL 73/78

20.03.06

ANNEX V MARPOL 73/78

GT на кораба

 

Максимална сума, до която корабът може да предаде в евро

Максимално количество (куб.м.)

Максимална сума, до която корабът може да предаде в евро

Максимално количество (куб.м.)

Максимална сума, до която корабът може да предаде в евро

Максимално количество (куб.м.)

0 -2000

575,00

8,6508

575,00

8,6508

75,00

0,6698

2 001 – 3 000

700,00

10,5314

700,00

10,5314

80,00

0,7145

3 001 – 6 000

700,00

10,5314

700,00

10,5314

90,00

0,8038

6 001 – 10 000

1000,00

15,0449

1000,00

15,0449

165,00

1,4736

10 001 – 20 000

1300,00

19,5583

1300,00

19,5583

185,00

1,6522

20 001 – 30 000

1400,00

21,0628

1400,00

21,0628

225,00

2,0094

30 001 – 40 000

1800,00

27,0807

1800,00

27,0807

350,00

3,1258

40 001 – 50 000

1900,00

28,5852

1900,00

28,5852

500,00

4,4654

> 50 001

2000,00

30,0897

2000,00

30,0897

750,00

6,6980

Вид на предоставяната услуга
мярка
Цена в EURO
Район – ПЧМВ АД
в района
извън района
1
Мобилен пристанищен кран GOTTWALD HMK 36, 50 и 100 т.
машиночас
60.00/ започнат час
----
2
Ел. порталeн кран - 16 т
машиночас
30.00/ започнат час
----
3
Кофъчен товарач
машиночас
40.00/ започнат час
40.00/ започнат час
4
Мотокар - 3,5 т. -10 т.
машиночас
30.00/ започнат час
30.00/ започнат час
5
Калмар 16т., 18т.
машиночас
60.00/ започнат час
60.00/ започнат час

 

З А Б Е Л Е Ж К А:


1. Цените на пристанищните услуги са обявени в Евро ( Euro) и не включват ДДС. При фактурирането “ ПЧМВ ”АД начислява ДДС съгласно условията на действащия ЗДДС и правилника за неговото приложение.

2. С тази тарифа се уреждат взаимоотношенията на “ПЧМВ” АД с ползвателите на услуги, на основание на сключен договор. Не се допуска изпълнение на услуга, по товаро-разтоварна дейност без наличие на договор за пристанищни услуги;

3. За всички неупоменати услуги в тази тарифа цената на услугата се уговаря допълнително с клиента.

4. При неуреждане на плащанията от страна на клиентите, съобразно настоящата тарифа “ ПЧМВ ”АД начислява законна лихва за забава.

При неуреждане на плащанията от страна на клиентите, съобразно настоящата тарифа “ ПЧМВ ”АД има право:
  • Да спре приемане на нови количествка товар;
  • Да спре обработката на кораб;
  • Да спре експедиция на товар;
  • Да не приема писмени нареждания за извършване на пристанищни услуги;
  • Да отнеме преференциални условия по договори;

5. В случай, че има икономическа изгода за “ ПЧМВ ”АД Изпълнителният Директор е в правото си да договаря с клиенти условия и цени ( преференциални ) различни от настоящата Тарифа.

6. За извършване на услугите в празнични дни с решение на Министерски съвет и официални празници горните цени по тарифата се завишават със 100 % (работа в условия на “овър тайм” ) .

7. За контакти с пристанище „ПЧМВ”:

Tel: +359 52 630 631

Fax: +359 52 602661

E-mail: port@pchmv-bg.com


8. Настоящата тарифа е в сила от 05.01. 2006 год. и е внедрена със заповед №38–2А/05.01.2006 г.

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ!

От 01.01.2020г. влизат в сила нови цени за извършване на екологични услуги, съгласно таблицата по-долу:

ВИД УСЛУГА ЦЕНА
 1.

При товаро - разтоварни операции на танкери се прилага затворен цикъл за третиране на опасни отпадъци, възникнали от разливи на нефт и нефтопродукти

Техническо обезпечаване на мерки за ограничаване на опасността от замърсяване с нефт и нефтопродукти, и ликвидиране на последствията от възникнал разлив, се осъществява чрез затворен цикъл, включващ: 

 
  Цялостно ограждане на танкера с бонови заграждения;  
  Събиране на нефтоводните смеси с дежурен нефтосъбирач;  
  Приемане, съхранение, транспортиране и предаване /от дежурен танкер - нефтосъбирач/ на нефтоводните смеси на БПС;  
  Обезвреждане на нефтоводните смеси.  
  За горната услуга и дежурството на нефтосъбирач, танкер и бонозаградител /с изключение на разходите по събирането на нефтоводните смеси от морската повърхност при възникнал разлив/ се заплаща както следва:   
  до 3 000 GT  700,00 евро
  до 5 000 GT 1 000,00 евро
  до 10 000 GT 1 500,00 евро
  до 20 000 GT 1 800,00 евро
  над 20 000 GT 2 500,00 евро
  В случаите, че е допуснат разлив при прилагане на затворения цикъл на третиране, за работата на нефтосъбирач за събиране на нефтоводни смеси се заплаща: 160 евро на започнат час 
  При разливи на нефт и нефтопродукти, в случаите, когато съгласно “Задължителните правила” на порта не се изисква ограждане на кораба с боново заграждение, услугите за ликвидиране на разлива се заплащат в троен размер и не се изисква 24 часов нотис, а само писмена заявка и наличие на договор, съгласно чл.5,ал.2 (2) от ЗУО. В този случай услугите се заплащат от:  
  а) кораба причинил замърсяване с нефт и нефтопродукти;  
  б) анонимни разливи /неизвестен извършител/  
   - от лицата, в чието фактическо притежание се намират отпадъците, до установяване на причинителя.(чл.9 от ЗОВВООС)  
2. За ползване на бонови заграждения от кораби в строеж, ремонт и бункероване.  120 евро начална такса    0,15 евро на куб.м. на час
2.1. Отваряне на боново заграждение 120,00 евро
2.2. Затваряне на боново заграждение 120,00 евро
3. За ползване на бонови заграждения при ограждане на разливи с цел предпазване от замърсяване.  150 евро начална такса  0,20 евро на куб.м. на час
4.* За започнат час работа при приемане от корабите на сантинни, миячни, отпадни води, нефтоводни смеси и др. течни отпадъци, включени в Анекс I, II, IV и VI на МАРПОЛ 73/78, както и баластни води, с плаващо приемно транспортно средство (с макс. дебит 50 куб.м на час и осигуряване на лимбировка) или с автоцистерна.  
4.1. За първи започнат час 160,00 евро
4.2. За всеки следващ 140,00 евро
4.3. За приет куб.м. 12,00 евро
5.* Приемане на сантинни, миячни, отпадни води, нефтоводни смеси и други течни отпадъци, включително и отпадъци от Анекс I, II, IV и VI на МАРПОЛ 73/78 по тръбопровод  12 евро за приет куб.м. и кейова такса за застанали кораби на Терминал за генерални товари и Терминал за базови масла
6.** Събиране на твърди отпадъци от водната повърхност. 10 евро /торба
7. За приемане на битово - отпадни води за третиране в Брегова пречиствателна станция. 12 евро/ куб.м.
8. За извършване на химически анализи от лабораториите. 20 евро за всеки анализ
9.* За приемане на сантинни, нефтоводни, миячни и отпадни води, включително и течни отпадъци от Анекс I, II, IV и VI на МАРПОЛ 73/78 от корабите с плаващо приемно транспортно средство с мах. дебит 50 куб.метра на час. 12 евро/ куб.м.
10. За ползване на катер. 50 евро/час
11. Кейова такса. 0,10 евро на метър на час
12. За зареждане на кораба с вода от брега, се заплаща стойността на консумираната вода по цени на “В и К” на куб.метър, завишена с 4.00 евро на куб.метър за обслужване. 4,00 евро
13. За снабдяване на кораб с ел.енергия, се заплаща стойността на консумираната енергия по цени на ЕРП на киловатчас, завишена с 0,40 евро на киловатчас – за обслужване. 0,40 евро
14. Швартоване и отшвартоване на кораб с БТ над 100 се извършва от швартовите моряци на “ПЧМВ” АД. За всяко швартоване и отшвартоване се заплащат таксите по Таблица 1.  Виж Таблица 1
15. Приемане нефтоводни смеси с автоцистерна от брегови обекти.  
15.1. за приет куб.м. 40,00 лв.
15.2. за изминат км (цената е в двете посоки) 1,80 лв.
16.** Събиране на твърди отпадъци, включително и от Анекс V на МАРПОЛ 73/78 от плавателни средства 10 евро на торба
17. Изчистване, измиване и обезвреждане на отпадната вода от бонови заграждения 10 лв на линеен метър
18.  За обслужване на кораби в пристанище Бургас и рейда на пристанище Бургас от м/т „Тюленово 2” /баржинг/ 1 700,00 евро
19. За обслужване на кораби на рейд Варна и рейд Бургас преход 160 евро /курс
Варна – тел.: +359 52 630-631, e-mail: office@pchmv-bg.com,port@pchmv-bg.com;  
Бургас – тел.: +359 56 844269, e-mail: office@pchmv-bg.com, burgas@pchmv-bg.com;
* - Цените се отнасят за приетите количества отпадъци, които са извън еко такса.
** - 1 торба съответства на 0,0625 куб.м. и 1 куб.м. = 16 торби                                                                                                                                                                                     
Таблица 1  
Бруто тонаж на кораба (GT) Такса за швартоване и отшвартоване (EUR)
до 1000 50
1001-2000 70
2001-3000 80
3001-4000 100
4001-5000 110
5001-6000 120
6001-8000 130
8001-10000 150
  15
над 10000
за всеки 1000
 

ЗАБЕЛЕЖКА:  

А/ С тази тарифа се уреждат взаимоотношенията на “ПЧМВ” АД с ползвателите на услуги, на основание на сключен договор и писмена заявка. Съгласно чл.5, ал.2 от ЗУО, не се допуска изпълнение на услуга, по предаване и приемане на нефтоводни смеси без наличие на договор;

Б/ За кораби, обслужвани на рейда порт Варна (лятна и зимна стоянка), рейда порт Бургас, Западно пристанище Бургас, Порт България Уест, КРЗ порт Бургас, Бургаски корабостроителници, Транстрой Бургас, Терминал 2А Бургас, 20-то А корабно място и ПТ "Росенец", се добавя 1 /един/ час преход за всеки използван плавателен съд на стойност 160 €;

В/ За непроизводителен престой се заплаща 30 € на час за всяко ангажирано техническо средство и/или плавателен съд;

Г/ Не се допуска изпълнение на услуга, когато нейното заплащане не е потвърдено писмено от заявителя. Цените на услугите са без данък добавена стойност. Заплащането по тези тарифи се извършва в едноседмичен срок от издаването на фактурата;

Д/ За всички неупоменати услуги в тази тарифа и в случаитe, когато не сме приложили затворен цикъл за третиране на опасни отпадъци, при техническото обезпечаване на товаро-разтоварни операции на танкери, цената на услугата се уговаря с клиента. В този случай, ако заявената услуга е приемане на нефтоводни смеси от кораби или от морската повърхност от разлив при товаро - разтоварни операции на танкери, необходимо е съществуващ договор между “ПЧМВ” АД и ползвателите на услугата, съгласно чл.5, ал.2 от ЗУО;

Е/ За извършване на услугите е необходимо 24-часово известие-заявка. Писмена заявка се подава до диспечер “ПЧМВ”.

Ж/ За извършване на услугите в празнични дни с решение на Министерски съвет и официални празници горните цени по тарифата се завишават със 100 % (работа в условия на “овър тайм”) .

З/ Настоящата тарифа е в сила от 01.01.2020 год.