ЕКОТАКСА за кораби, посещаващи пристанища за обществен транспорт с национално значение в райони Варна и Бургас

...

Изменение на Тарифата за пристанищните такси, събирани от ДП "ПИ". приета с постановление № 97на МС от 2007г. ( постановление № 254 на МС обн. ДВ бр. 72/29.08.2014г.)

СЪБИРАНЕ НА НЕФТОВОДНИ СМЕСИ ПО ЕКОТАКСА ЗА КОРАБИ ПОСЕЩАВАЩИ ПРИСТАНИЩА ЗА ОБЩЕСТВЕН ТРАНСПОРТ С НАЦИОНАЛНО ЗНАЧЕНИЕ:
ЗА РАЙОН ВАРНА: ВАРНА ИЗТОК, ВАРНА ЗАПАД, ФЕРИБОТЕН КОМПЛЕКС, ЛЕСПОРТ, ТЕЦ ВАРНА, ПЕТРОЛ, БАЛЧИК
ЗА РАЙОН БУРГАС
: БУРГАС ИЗТОК, БУРГАС ЗАПАД, ТЕРМИНАЛ 2А, ТЕРМИНАЛ РОСЕНЕЦ


Бруто тонаж (GT) на кораба

Annex I Marpol 73/78

Максимално количество даден отпадък в рамките на 3 часа

Annex IV Marpol 73/78

Максимално количество даден отпадък в рамките на 3 часа

0-40

0

 0

41-300

 2,4 м3  2,4 м3 

301-2000

 11,5 м3 11,5 м3 

2001-3000

14 м3

14 м3 

3001-6000

14 м3

14 м3 

6001-10000

20 м3

20 м3 

10001-20000

26 м3

26 м3 

20001-30000

28 м3

28 м3 

30001-40000

36 м3

36 м3 

40001-50000

38 м3

38 м3 

над 50 001

40 м3

40 м3 

ЗАБЕЛЕЖКА: Горните количества могат да се сдават до 3 часа. При достигане на количеството за съответния кораб или след изтичане на 3 часа и желание от страна на кораба да продължи да сдава отпадъци  ще се заплаща от кораба по тарифа на „ПЧМВ” АД.
обн. ДВ бр. 72 от 29.08.2014 г. Тарифа за пристанищните такси, събирани от ДП „Пристанищна инфраструктура” Раздел I, чл. 8, ал. (1), ал. (3)
2. Отпадъци от нефтопродукти- сантини, използвани масла, слъдж и се добавят битово-отпадни води, съгласно Annex IV на Марпол 73/78
Алинея (5) За отпадъци, които не са обхванати от системата за индиректно заплащане по ал. (1), се заплаща ДИРЕКТНО на операторите на отпадъци.
Такива са:

  1. Всички отпадъци по анекси II  на  MARPOL 73/78 (ДВ, бр. 12 от 2005), ратифицирана със закон ( ДВ, бр. 94 от 2004 г.)
  2. Всички остатъци от товари- миячни води, баластни води, твърди остатъци от товари, материали за укрепване на товара и др.

 

СЪБИРАНЕ НА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ ПО ЕКОТАКСА ЗА КОРАБИ ПОСЕЩАВАЩИ ПРИСТАНИЩА ЗА ОБЩЕСТВЕН ТРАНСПОРТ С НАЦИОНАЛНО ЗНАЧЕНИЕ: Варна Изток, Варна Запад, Фериботен Комплекс, Леспорт, Тец Варна, Петрол, Балчик

Бруто тонаж (GT) на кораба

Максимално количество даден отпадък

0-40

0

41-300

7 бр. торби = 0,4375 м3

301-2000

15 бр. торби = 0,9375 м3

2001-3000

16 бр. торби = 1,0000 м3

3001-6000

18 бр. торби = 1,125 м3

6001-10000

33 бр. торби = 2,0625 м3

10001-20000

37 бр. торби = 2,3125 м3

20001-30000

45 бр. торби = 2,8125 м3

30001-40000

70 бр. торби = 4,3750 м3

40001-50000

100 бр. торби = 6,25 м3

над 50 001

150 бр. торби = 9,375 м3

Заб: 1 торба= 0,0625 м3
1 м3=16 бр.торби

Ако корабът иска да сдава над горните количества, агента пуска заявка, с която потвърждава, че ще заплати по тарифа на „ПЧМВ” АД.