ЕКОТАКСА за кораби, посещаващи пристанища за обществен транспорт с национално значение в райони Варна и Бургас

...

Изменение на Тарифата за пристанищните такси, събирани от ДП "ПИ". приета с постановление № 97на МС от 2007г. ( постановление № 247 на МС обн. ДВ бр. 76/30.09.2016г.)

СЪБИРАНЕ НА НЕФТОВОДНИ СМЕСИ ПО ЕКОТАКСА ЗА КОРАБИ ПОСЕЩАВАЩИ ПРИСТАНИЩА ЗА ОБЩЕСТВЕН ТРАНСПОРТ С НАЦИОНАЛНО ЗНАЧЕНИЕ:
ЗА РАЙОН ВАРНА: ВАРНА ИЗТОК, ВАРНА ЗАПАД, ФЕРИБОТЕН КОМПЛЕКС, ЛЕСПОРТ, ТЕЦ ВАРНА, ПЕТРОЛ, БАЛЧИК
ЗА РАЙОН БУРГАС
: БУРГАС ИЗТОК 1,БУРГАС ИЗТОК 2 БУРГАС ЗАПАД, НЕСЕБЪР,  РОСЕНЕЦ

Съгласно Чл. 8, ал.1, т.1 от Тарифа за пристанищните такси, събирани от Държавно предприятие "Пристанищна инфраструктура", корабите могат да предават отпадъци, без да заплащат допълнително, изразени в куб.м., както следва:

GT на кораба

ANNEX I

MARPOL 73/78

ANNEX IV

MARPOL 73/78

 

Максимално количество, включено в екотаксата, в м3  /куб. м./ за 13 04 03*,

 13 07 03*, 13 02 08*,

13 08 99*

Максимално количество, включено в екотаксата, в м3  /куб. м./ за 20 03 06

0 – 2000

8,6508

8,6508

2 001 – 3 000

10,5314

10,5314

3 001 – 6 000

10,5314

10,5314

6 001 – 10 000

15,0448

15,0448

10 001 – 20 000

19,5583

19,5583

20 001 – 30 000

21,0628

21,0628

30 001 – 40 000

27,0807

27,0807

40 001 – 50 000

28,5852

28,5852

≥ 50 001

30,0897

30,0897


Алинея (5) За отпадъци, които не са обхванати от системата за индиректно заплащане по ал. (1), се заплаща ДИРЕКТНО на операторите на отпадъци.
Такива са:

  1. Всички отпадъци по анекси II на  MARPOL 73/78 (ДВ, бр. 12 от 2005), ратифицирана със закон ( ДВ, бр. 94 от 2004 г.)
  2. Всички остатъци от товари и отпадъци, свързани с товарите - миячни води, баластни води, твърди остатъци от товари, материали за укрепване на товара и др.

 

СЪБИРАНЕ НА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ ПО ЕКОТАКСА ЗА КОРАБИ ПОСЕЩАВАЩИ ПРИСТАНИЩА ЗА ОБЩЕСТВЕН ТРАНСПОРТ С НАЦИОНАЛНО ЗНАЧЕНИЕ: Варна Изток, Варна Запад, Фериботен Комплекс, Леспорт, Тец Варна, Петрол, Балчик

GT на кораба

ANNEX V

MARPOL 73/78

 

Максимално количество, включено в екотаксата, в м3  /куб. м./

0 – 2 000

0,6698 = 10,72 бр. торби

2 001 – 3 000

0,7145 = 11,43 бр. торби

3001 – 6 000

0,8038 = 12,86 бр. торби

6 001 – 10 000

1,4736 = 23,58 бр. торби

10 001 – 20 000

1,6522 = 26,43 бр. торби

20 001 – 30 000

2,0094 = 32,15 бр. торби

30 001 – 40 000

3,1258 =  50,01 бр. торби

40 001 – 50 000

4,4654 =  71,45 бр. торби

≥ 50 001

6,6980 = 107,17 бр. торби

Заб: 1 торба= 0,0625 м3
1 м3=16 бр.торби

Ако корабът иска да сдава над горните количества, агента пуска заявка, с която потвърждава, че ще заплати по тарифа на „ПЧМВ” АД.

Посочените количества в таблиците съответно за твърди и течни отпадъци се сдават до 3 часав рамките на екотаксата. При достигане на количествата за съответния кораб или изтичане на трите часа, агента пуска заявка с потвърждение, че ще заплаща по тарифа на “ПЧМВ” АД за часовете и количествата над тези, включени в екотаксата. За тези надвишени количества и/или часове се оформя отделна бележка за услуга.