Пристанище със специално предназначение

...

Пристанището е с обща площ 1193,6 м2 и е регистрирано според всички нормативни изисквания.

На пристанището със специално предназначение се събират и транспортират нефтоводни смеси от всички кораби, заставащи на пристанището с обществено значение, в съответсвие с българското и европейско екологично законодателство. Пристанището разполага с помпена станция за прехвърляне на нефтоводни смеси до Брегова пречиствателна станция на “ПЧМВ” АД, тръбопровод с диаметър 150 мм; съоръжения – стоманобетонена шлиц стена, пилоти – стоманобетон; ел., ОВ и ВК канал (морска вода, въздух, пара), шахти; вързални устройства, дървена скара с отбивачи; хидрантни кранове; ел. табла; ПШ; осветление прожекторно – 30 лукса; спасителни средства; дежурен катер; бонове за заграждение, нефтосъбирачи при аварийно спасителна ситуация; противопожарни средства; водна противопожарна система с прахови и пенни пожарогасители и пожарни хидранти.

Събирането и транспортирането на нефтоводни смеси, резултат от корабоплавателната дейност, се извършва докато кораба се намира на кея. Преди започване на операциите по събиране на нефтоводни смеси се извършват редица предварителни и подготвителни действия, след което системата на нефтосъбиране се присъединява към специализиран тръбопровод, отвеждащ нефтоводните смеси до буферните резервоари на Брегова пречиствателна станция на "ПЧМВ" АД.

 

Съгласно Правило 7 от Анекс V към MARPOL 73/78, а именно „(1) Правителството на всяка Страна по Конвенцията се задължава да осигури снабдяване на пристанищата и терминалите с устройства за приемане на отпадъци без предизвикване на безпричинно забавяне на корабите и съобразно нуждите на ползващите ги кораби.”, разположението и функционирането на Пристанището със специално предназначение, обуславя голямото му значение.