От 02.09.2014г. "Подържане чистотата на морските води" АД започва събирането на отпадни води (Sewage) Анекс IV на Марпол 73/78, включени в новата тарифа за пристанищните такси, събирани от ДП "ПИ"

01.09.2014

Министерският съвет на свое заседание прие Постановление №254 за изменение и допълнение на Тарифата за пристанищните такси, събирани от ДП"Пристанищна инфраструктура". Добавена е нова такса за приемане и обработване на отпадъци - резултат от корабоплавателна дейност, последната свързана със законовото изискване за осигуряване на пристанищни приемни съоръжения за битово-отпадни води, съгласно изискванията на Анекс IV на Марпол 73/78. Териториален обхват на нововъведената такса и осигурени пристанищни приемни съоръжения – Пристанище за обществен транспорт с национално значение Варна и Пристанище за обществен транспорт с национално значение Бургас.

"Поддържане чистотата на морските води" АД ще осигури необходимите пристанищни приемни съоръжения, съобразени с нормативните изисквания. Редът и начина на изпълнение на услугата ще бъде както в установения до сега за отпадъците по Анекс I и Анекс V на Марпол 73/78.