НОВА ТАРИФА НА "ПЧМВ" АД, ВЛИЗАЩА В СИЛА ОТ 01.01.2022 г.

01.12.2021

РЪКОВОДСТВОТО НА "ПОДДЪРЖАНЕ ЧИСТОТАТА НА МОРСКИТЕ ВОДИ" АД ще внедри от 01.01.2022 г. нови цени за извършваните услуги на пристанищните терминали, собственост на дружеството, както и цените за екологични дейности. Те са публикувани в раздел "ТАРИФИ" с цел запознаване на всички заинтересовани лица.