ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО НАМЕРЕНИЕ

08.04.2022

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО НАМЕРЕНИЕ

ОТ "ПОДДЪРЖАНЕ ЧИСТОТАТА НА МОРСКИТЕ ВОДИ" АД

Собственикът на ПИ с ид. №10135.5501.309, разположен в „Южна промишлена зона “, кв.5 на гр. Варна, възнемерява да изгради водопроводно отклонение и да осигури вода за битовопитейни и противопожарни нужди за ПИ с ид. №10135.5501.309.

Водопроводното отклонение започва от съществуващия уличен водопровод Ø160 ПЕВП, от който ще се изпълни захранването с вода, като пресича асфалтов път чрез изкопно полагане и достига до нова водомерна шахта, разположена в ПИ 10135.5501.110 /зелени площи/. В новата водомерна шахта ще се монтира нов водомер за отчитане на изчерпени водни количества, използвани единствено и само за битово-питейни и противопожарни нуждите за ПИ с ид. №10135.5501.309.

След водомерната шахта ще се изпълни площадков водопровод с РЕ-Ø125/10 – преминаващ през ПИ 10135.5501.110, ПИ 10135.5501.111, ПИ 10135.5501.297 и достигащ до ПИ 10135.5501.309, които са изцяло собственост на „Поддържане чистотата на морските води“ АД.