План за приемане и обработване на отпадъци

20.08.2018

В изпълнение на чл. 22, ал.2, т.1 от НАРЕДБА № 9 ОТ 17 ОКТОМВРИ 2013 Г. ЗА ИЗИСКВАНИЯТА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННА ГОДНОСТ НА ПРИСТАНИЩАТА И СПЕЦИАЛИЗИРАНИТЕ ПРИСТАНИЩНИ ОБЕКТИ, Обн. ДВ. бр.96 от 5 Ноември 2013г., изм. ДВ. бр.85 от 24 Октомври 2017г., доп. ДВ. бр.103 от 28 Декември 2017г.,
предоставяме възможност на всички заинтересовани лица да се запознаят с "План за приемане и обработване на отпадъците, на Пристанища "ПЧМВ" - Варна, да изразят своето писмено предложение и/или възражение на контактната форма на уеб страницата "СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС".

Благодарим за съдействието!

Екипът на "ПЧМВ" АД