Оперативна програма Развитие на човешките ресурси

01.06.2017

Проект № BG05M9OP001-1.008-1227-C01

Подобряване условията на труд в "ПОДДЪРЖАНЕ ЧИСТОТАТА НА МОРСКИТЕ ВОДИ" АД

Обща стойност 101 912.73 лв., от които  86 625.82 лв. европейско финансиране и  15 286.91 лв. национално съфинансиране.