Актуална информация относно аварийното планиране и необходимите мерки и поведение при възникване на аварийна ситуация

17.04.2019

В съотвествие с Аварийният план, разработен и съгласуван с Дирекция „Управление при кризи и евроатлантическо сътрудничество” към МТС, щаба за изпълнение на плана защита при бедствия на Община Варна и ОУПБЗН-Варна, телефоните за бърза връзка при бедствено положение и привеждане в готовност са:

- Щаб за изпълнение на Аварийните планове на Община Варна – 052 820 112;На оперативния дежурен на Община Варна (24 часа) – 052 820 204 и 052 820 112;

При ежедневни ситуации:

-  Началник отдел и главни инспектори  „Дейности по защита на населението“ към Община Варна – тел. и факс: 052 820 211, 052 820 012.

Информация относно аварийното планиране за предприятието и необходимите мерки и поведение при възникване на голяма авария на територията на "ПЧМВ" АД, може да бъде получена тук.

Докладът за политика за предотвратяване на големи аварии, съгласно чл.105, ал.1, т.5 от ЗООС, съдържащ политиката за предотвратяване на големи аварии на "ПЧМВ" АД , е утвърден от РИОСВ - Варна с писмо с изх. Nо 26-00-9088(A3)/05.04.2019г.