Политика по безопасност, околна среда и качество

...

Визия:   Да утвърдим името на “ПЧМВ” АД  като символ на безопасно обслужване, неоспорима коректност, постоянно внимание и грижа за околната среда.
Политиката на Ръководството на “ПЧМВ”АД е на основата на наличните материални и човешки ресурси постоянно да подобрява своята дейност чрез поддържане високо ниво на безопасност, щадене и опазване на околната среда, задоволяване изискванията на клиентите и обществото, като по този начин увеличи доверието във възможностите на фирмата да доставя и поддържа желаното качество на услугите.
За постигане на това, Ръководството поставя следните цели:

А/Политика на фирма „ПЧМВ“ АД по здравословни и безопасни условия на труд 

Б/ Безопасност на море

Общата цел за безопасност на море, опазване на човешкия живот и здраве, околната среда и имуществото ще се постигне чрез следните специфични цели:

 • Осигуряване на безопасна експлоатация на плавателните средства, безопасна работна среда на тях и опазване на морската околна среда;
 • Установяване на предпазни мерки срещу предварително определените рискове;
 • Постоянно подобряване уменията по управление на безопасността на бреговия и корабен персонал, включително тяхната готовност за действия при инциденти, касаещи безопасността и опазването на околната среда;
 • Постоянно съответствие с приложимите задължителни правила и изисквания;
 • Вземане под внимание добрата практика, описана в препоръчаните от IMO, Администрацията на флага, класификационната организация и професионалните браншови организации приложими кодекси, ръководства и стандарти.

В/Околна среда и качество

Да създадем, управляваме и поддържаме процесно ориентирана интегрирана система за управление на безопасността, околната среда и качеството за:

 • Улесняване постигането на целите чрез планирано и контролирано изпълнение на дейностите,
 • Наблюдение на резултатите и предприемане на съответни превантивни и коригиращи действия базирани на изпълнението на изискванията  на кодекса ISM Code, стандартите  ISO 14001:2004, ISO 9001:2008 и очакванията на клиентите,
 • Осигуряване на реална информация за мнението на клиентите и осъществяване на непрекъснато подобрение.
 • Да осигурим мотивираща работна среда, която поощрява повишаването на качеството на предлаганите услуги, вниманието и грижата за околната среда, безопасността, коректността, отговорността, културата, развитието на уменията и новите идеи.
 • Да обезпечим качеството и коректността на предоставяните от нас услуги чрез спазване не само на принципа, но и на духа на следните правила:
 1. Винаги навреме, на точното място и винаги с безопасни и щадящи околната среда средства  и оборудване,
 2. Запазване на висока култура в отношенията с всички клиенти и партньори,
 3. Честност и прозрачност във всички действия,
 4. Спазване на всички приложими закони, наредби, изисквания и правила.

Изпълнителният Директор на “ПЧМВ”АД поема пълната отговорност за разработването, прилагането и поддържането на ИСУ на всички управленски и оперативни нива в организацията, разчитайки на подкрепата и съпричастността на всички служители с настоящата политика.

РЕГИСТЪР НА СЪЩЕСТВЕНИТЕ АСПЕКТИ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

ПРОЦЕС
Източник на въздействие
ВЪЗДЕЙСТВИЕ
Условия на възникване
АСПЕКТ НА ОС

Пречистване на НВС

Приети НВС
Формиране на замърсени води, замърсяване на атмосферния въздух
Н
Формиране на нефтени утайки

Флотация

Замърсяване на морските води

Н

Заустване на пречистените води

Приемане на НВС Авария на море Замърсяване на морските води А Разлив
Временно съхранение на НВС Авария на техническо съоръжение Замърсяване на почви, подпочвени и морски води А Възникване на пожар
Транспортиране на НВС Авария на транспортно средство Замърсяване на почви, води А Разлив
Приемане на оловни акумулаторни батерии Приемане на оловни акумулаторни батерии от плавателни средства Замърсяване в следствие на неправилно съхранение А Замърсяване на атмосферния въздух
Приемане на отработени масла Приемане от плавателни средства, от фирми и от транспортни средства, собственост на ПЧМВ Замърсяване на въздуха, почвата и морските води А Замърсяване в следствие на неправилно съхранение. Разлив
Транспортиране на отработени масла Авария на транспортното средство Замърсяване на въздуха, почвата и морските води А Разлив
Съхранение на отработени масла Авария на техническо средство Замърсяване на въздуха, почвата и морските води А Възникване на пожар
Предаване на отработени масла Авария на транспортното средство Замърсяване на въздуха, почвата и морските води А Разлив
Работа на котелната уредба  Непълно изгаряне в следствие неправилно регулиран горивен процес, ниско качество на горивото или неизправни елементи от компановката на горивната система на котелната уредба Неконтролируемо изпускане на вредни емисии и емисии над ПДК  А Вредни емисии и емисии в атмосферния въздух
Потребление на ел. енмергия Изтощаване на природните суровини Н Използване на природни суровини
 Приемане на базови масла Приемане от плавателни средства Замърсяване на въздуха, почвата и морските води  А Замърсяване в следствие на неправилно съхранение. Разлив 
Транспортиране на  базови масла Авария на транспортното средство  Замърсяване на въздуха, почвата и морските води   А  Разлив
Съхранение на базови масла Авария на техническо средство  Замърсяване на въздуха, почвата и морските води  А   Възникване на пожар
Предаване на базови масла Авария на техническо или транспортно средство Замърсяване на въздуха, почвата и морските води А Разлив