Сертификати

...

   На 12.05.2014г. "ПЧМВ" АД е регистрирано като пристанищен оператор в Регистъра на пристанищните оператори на Република България.

 През 2003 г. “Поддържане чистотата на морските води” АД получи сертификати за съответствие по стандартите ISO 9001:2000 за управление на качеството и  ISO 14001:1996 за управление на околната среда съгласно европейските изисквания. През 2006 г. дружеството успешно бе ресертифицирано по сандартите ISO 14001:2004 за управление на околната среда съгласно европейските изисквания и ISO 9001:2000 за управление на качеството.

През 2008 г. беше разширен обхвата на сертификация и Терминал за базови масла – Варна бе сертифициран по стандартите ISO 14001:2004 за управление на околната среда съгласно европейските изисквания и ISO 9001:2000 за управление на качеството.

През месец ноември 2009 г. стандартите ISO 14001:2004 за управление на околната среда съгласно европейските изисквания и ISO 9001:2000 за управление на качеството са ресертифицирани по горепосочените стандарти.

Общата цел от въвеждането на международния стандарт  ISO 14001 е да съдействаме за опазване на оклната среда и за предотварятяване на замърсяването в баланс със социално-икономическите потребности.

  Съгласно изискванията на ЗУО, “Поддържане чистотата на морските води” АД притежава Разрешение за извършване на дейности по третиране на отпадъци и Регистрационен документ за събиране и транспортиране, издадени от РИОСВ - Варна и Бургас.

  Организацията има всички необходими лицензи за своите треминали, съгласно българската и европейска нормативна рамка